بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (2), سال (2011-7) , صفحات (231-236)

عنوان : ( ویژگیهای اقتصادی تنوع ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.)اقتصاد سنجی )

نویسندگان: سمانه سادات همراز , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی , علیرضا کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه تلاش دارد تا با محاسبه شاخص اهمیت دهی به خصوصیات پایهای بذر، میزان اهمیت و توجه کشاورزان به خصوصیات محیطی، زراعی بررسی و عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر این شاخص مورد ارزیابی قرار گ ی رد. دادهها مربوط به (Triticum aestivum L.) و بازاری بذر گندم 102 کشاورزان گندمکار مشهد است. برای انجام برازشها از رگرسیون پواسن بهره گرفته شده است . نتایج این مطالعه نشان داد که در مجموع ویژگی های بذر، بازارپسندی و ظاهر محصول دارای بیشترین اهمیت می باشد. همچنین میزان تحصیلا ت، درآمد از منابع کشاورزی و غیر کشاورزی، سابقه کشاورز ، مساحت مزرعه و اخذ وام با علامت مثبت مؤثر بوده اند.

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی, رگرسیون پواسن, شاخص حفاظت خصوصیات پایهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026324,
author = {همراز , سمانه سادات and کهنسال, محمدرضا and قربانی, محمد and کوچکی, علیرضا},
title = {ویژگیهای اقتصادی تنوع ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.)اقتصاد سنجی},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2011},
volume = {3},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7713},
pages = {231--236},
numpages = {5},
keywords = {تنوع زیستی، رگرسیون پواسن، شاخص حفاظت خصوصیات پایهای بذر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگیهای اقتصادی تنوع ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.)اقتصاد سنجی
%A همراز , سمانه سادات
%A کهنسال, محمدرضا
%A قربانی, محمد
%A کوچکی, علیرضا
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2011

[Download]