کشاورزی بوم شناختی, دوره (1), شماره (1), سال (2011-5) , صفحات (25-34)

عنوان : ( بررسی اثر پوشش گیاهی و میزان مصرف علف کش سولفوسولفورون بر سرعت کاستی آن در مزارع گندم )

نویسندگان: محمدحسن هادی زاده , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , اسکندر زند , فروزان طباطبائی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سولفوسولفورون یکی از مهمترین علف کشهای سولفونیل اوره مهار گونه های باریک برگ و پهن برگ در گندم است. جهت مطالعه رفتار پایداری این علف کش در مزرعه، آزمایشی در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با دو تیمار پوشش گیاهی و بدون پوشش گیاهی همراه با دو میزان مصرف علف کش توصیه شده (6/26 گرم ماده تجاری 75% در هکتار) و 30 درصد بیشتر (73/33 گرم در هکتار) به اجرار در آمد. پس از نمونه گیری در فواصل زمانی معین، باقیمانده علف کش در نمونه ها با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) تعیین شد. نتایج نشان دادند که سرعت کاستی علف کش در دو خاک دارای پوشش گیاهی و بدون پوشش گیاهی صرفنظر از مقدار مصرف علف کش معنی دار نبود. همچنین سرعت کاستی در مقدار مصرف توصیه شده علف کش در مقایسه با میزان مصرف بیشتر، هم در خاک بدون پوشش و هم در خاک با پوشش گیاهی تفاوت آماری نداشت اما در مقدار مصرف بیشتر، کاهش سریعتر علف کش در طول زمان نسبت به مصرف توصیه شده مشاهده شد. نیمه عمر سولفوسولفورون در تیمار بدون پوشش گیاهی، از 8/32 روز در مصرف توصیه شده به 5/32 روز در مصرف بیشتر کاهش یافت. این مقادیر در تیمار دارای پوشش گیاهی به ترتیب 8/33 و 25 روز بود. همچنین زمان 90 درصد کاستی در تیمار بدون 2/109 و 1/78 روز و برای کرت های با پوشش گیاهی 2/112 و 2/83 روز به ترتیب برای مقادیر توصیه شده و بیشتر بود.

کلمات کلیدی

, سولفوسولفورن, باقی مانده, گندم, معادله کینتیک مرتبه اول, نیمه عمر, پوشش گیاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026325,
author = {هادی زاده, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and کوچکی, علیرضا and اسکندر زند and طباطبائی یزدی, فروزان},
title = {بررسی اثر پوشش گیاهی و میزان مصرف علف کش سولفوسولفورون بر سرعت کاستی آن در مزارع گندم},
journal = {کشاورزی بوم شناختی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {May},
issn = {2251-6824},
pages = {25--34},
numpages = {9},
keywords = {سولفوسولفورن، باقی مانده، گندم، معادله کینتیک مرتبه اول، نیمه عمر، پوشش گیاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر پوشش گیاهی و میزان مصرف علف کش سولفوسولفورون بر سرعت کاستی آن در مزارع گندم
%A هادی زاده, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A کوچکی, علیرضا
%A اسکندر زند
%A طباطبائی یزدی, فروزان
%J کشاورزی بوم شناختی
%@ 2251-6824
%D 2011

[Download]