چهارمین کنگره علوم علف های هرز ایران , 2012-02-06

عنوان : ( اثر کشت مخلوط ردیفی لوبیا و گاوزبان اروپایی بر جمعیت علفهای هرز )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , جواد شباهنگ ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی اثر کشت مخلوط ردیفی لوبیا و گاوزبان اروپایی بر جمعیت علفهای هرز، آزمایشی در سال زراعی 89 تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار تیمار مخلوط ( ردیفی (یک ردیف لوبیا و یک ردیف گاوزبان ( 1:1 )، دو ردیف لوبیا و دو ردیف گاوزبان ( 2:2 )، سه ردیف لوبیا و سه ردیف گاوزبان ( 3:3 و چهار ردیف لوبیا و چهار ردیف گاوزبان ( 4:4 )) و کشت خالصبود. نمونهبرداری از علفهای هرز در سه مرحلة ابتدا، اواسط و انتهای فصل 10/53-27/ رشد انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین دامنة فراوانی نسبی در مرحله اول، دوم و سوم نمونهبرداری به ترتیب برای سلمه ( 27 7 درصد) بدست آمد. در بین الگوهای مختلف مخلوط، بیشترین و /69-50/ 13 درصد) و تاج خروس خوابیده ( 00 /03-40/ درصد)، خرفه ( 91 کمترین تعداد گونه به ترتیب برای کشت خالص لوبیا و الگوی 2:2 با هشت و پنج گونه مشاهده شد. کمترین و بیشترین تراکم و وزن خشک علفهای هرز به ترتیب در الگوی 2:2 و کشت خالص لوبیا بدست آمد. بطور کلی کشت مخلوط با افزایش تنوع و همچنین خاصیت آللوپاتی گاوزبان بعنوان گیاه دارویی، باعث کاهش تع ا د د و تراکم علفهای هرز در مقایسه با کشت خالص شد.

کلمات کلیدی

, تنوع, آللوپاتی, فراوانی نسبی, گیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026330,
author = {کوچکی, علیرضا and خرم دل, سرور and امین غفوری, افسانه and شباهنگ, جواد},
title = {اثر کشت مخلوط ردیفی لوبیا و گاوزبان اروپایی بر جمعیت علفهای هرز},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم علف های هرز ایران},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {تنوع، آللوپاتی، فراوانی نسبی، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کشت مخلوط ردیفی لوبیا و گاوزبان اروپایی بر جمعیت علفهای هرز
%A کوچکی, علیرضا
%A خرم دل, سرور
%A امین غفوری, افسانه
%A شباهنگ, جواد
%J چهارمین کنگره علوم علف های هرز ایران
%D 2012

[Download]