سی امین گردهمایی علوم زمین , 2012-02-20

عنوان : ( بررسی پراکنش و پتانسیل آلایندگی عناصر کروم، نیکل، کبالت و مس در واحدهای افیولیتی جنوب بیرجند )

نویسندگان: زهرا خالدی , حسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه ی مورد مطالعه شامل بخشی از واحد های افیولیتی جنوب شهر بیرجند می باشد. با توجه به اینکه در مناطق افیولیتی بحث آلودگی فلزات سنگین مطرح می باشد، به منظور تعیین غلظت عناصر کروم، نیکل، کبالت و مس در واحد های افیولیتی، تعداد 6 نمونه سنگ و 8 نمونه رسوب، از سنگ ها و رسوبات موجود در اطراف واحدهای افیولیتی برداشت شد. کانی شناسی نمونه های سنگ توسط نتایج آنالیز XRD و مقاطع نازک و غلظت کروم، نیکل، کبالت و مس نمونه های سنگ و رسوب از روی نتایج آنالیز XRF مورد بررسی قرار گرفته است. میانگین غلظت کروم، نیکل، کبالت و مس در سنگها به ترتیب ppm 881، 1354،62 و 120 و در رسوبات به ترتیب ppm 627، 669، 51 و 65 می باشد. محاسبه ی فاکتور آلودگی، شدت آلودگی عناصر کروم و نیکل با درجه ی آلودگی شدید، برای کبالت با آلودگی قابل توجه و مس با آلودگی متوسط را نشان می دهد. همچنین محاسبه ی درجه ی آلودگی حاکی از آن است که آلودگی رسوبات منطقه به مجموعه ی این عناصر قابل توجه می باشد. با توجه به pH قلیایی رسوبات منطقه و تحرک پذیری کروم VI در محیط های قلیایی، این عنصر پتانسیل آلایندگی آبهای زیرزمینی منطقه را دارا می باشد.

کلمات کلیدی

, کروم, نیکل, کبالت, مس, فاکتور آلودگی, درجه ی آلودگی, بیرجند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026343,
author = {خالدی, زهرا and محمدزاده, حسین},
title = {بررسی پراکنش و پتانسیل آلایندگی عناصر کروم، نیکل، کبالت و مس در واحدهای افیولیتی جنوب بیرجند},
booktitle = {سی امین گردهمایی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کروم، نیکل، کبالت، مس، فاکتور آلودگی، درجه ی آلودگی، بیرجند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پراکنش و پتانسیل آلایندگی عناصر کروم، نیکل، کبالت و مس در واحدهای افیولیتی جنوب بیرجند
%A خالدی, زهرا
%A محمدزاده, حسین
%J سی امین گردهمایی علوم زمین
%D 2012

[Download]