چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2012-02-06

عنوان : ( اثر تراکم کاشت بر جامعه علف های هرز ارقام با تیپ رشدی مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris) )

نویسندگان: مهدی راستگو , مظفر اسحاقی , مجید پوریوسف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اثر تراکم کاشت بر جامعه علف های هرز ارقام با تیپ رشدی مختلف لوبیا قرمز آزمایشی در سال‌ 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در3 تکرار اجرا شد. عامل اول رقم لوبیا قرمز (شامل گلی، صیاد و درخشان) و عامل دوم تراکم کاشت در دو سطح (40 و 66 بوته در متر مربع) بود. بر اساس نتایج آزمایش آلودگی علف های هرز حدود 35 درصد عملکرد دانه لوبیا قرمز را کاهش داد. رقم گلی در مقایسه با سایر ارقام تراکم (2 برابر کاهش نسبت به رقم درخشان) و وزن خشک علفهای هرز (بیش از 3 برابر کاهش نسبت به رقم درخشان) را به میزان بیشتری کاهش داد، همچنین افزایش تراکم کاشت نیز به شکل معنی داری تراکم (32 درصد) و وزن خشک کل علفهای هرز (22 درصد) را کاهش داد.

کلمات کلیدی

, تراکم بهینه, رقم رونده, رقم ایستاده, رقم نیمه ایستاده, تداخل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026351,
author = {راستگو, مهدی and مظفر اسحاقی and مجید پوریوسف},
title = {اثر تراکم کاشت بر جامعه علف های هرز ارقام با تیپ رشدی مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris)},
booktitle = {چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {تراکم بهینه، رقم رونده، رقم ایستاده، رقم نیمه ایستاده، تداخل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تراکم کاشت بر جامعه علف های هرز ارقام با تیپ رشدی مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris)
%A راستگو, مهدی
%A مظفر اسحاقی
%A مجید پوریوسف
%J چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2012

[Download]