جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (1), شماره (16), سال (2011-7) , صفحات (35-58)

عنوان : ( ارزشیابی عملکرد دهیاری ها از دیدگاه روستاییان-دهستان بیهق شهرستان سبزوار- )

نویسندگان: سید حسن مطیعی لنگرودی , زهرا بخشی , خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظر به اهمیت نقش مدیرت روستایی وناکار امدی نسبی دراین زمینه طی سال های متمادی وبه لحاظ تغییرات اخیر در عرصه واگذاری مدیرت روستایی به دهیاری ها ، این پزوهش حاضر به ارزشیابی عملکرد دهیاری ها از دیدگاه روستاییان دهستان بیهق می پردازد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی واز نظر روش توصیفی - تحلیلی است. جامعه نمونه را 142 سرپرست خانوار ساکنت در ده روستای دارای دهیاری دهستان بیهق تشکیل می دهد. دراین پزوهش براساس وظایف دهیاری ها ، شاخص های ریست محیطی، بهداشتی ف کالبدی، اقتصادی - اجتماعی، ومشارکتی - اداری به عنوان شاخص های ارزشیابی عملکرد مورد پژوهش قرار گرفته اند وبرای هریک از شاخص نیز متغیر های متناسب عملکرد مور پزوهش قرار گرفته اند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss وآزمون ناپارامتریک ویلکاکسون استفاده شده است. با مقایسه میانگین متغیرهای مربوط به هر شاخص قبل وپس از تشکیل دهیاری ها این نتیجه به دست آمد که از دیدگاه روستاییان در سطح 99 درصد تفاوت معناداری درجهت بهبود شاخص ها در دوره ی قبل و پس از تشکیل دهیاری ها به وجود آمده وشاخص ها پس از تشکیل دهیاری ها بهبود یافته اند . همچنین عملکرد دهیاران از دیدگاه روستاییان سمت وسویی مثبت داشته ودر توسعه ی روستایی موثر بوده است.

کلمات کلیدی

دهیاری ها مدیریت روستایی توسعه روستایی شاخص های ارزشیابی دهستان بیهق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026353,
author = {سید حسن مطیعی لنگرودی and زهرا بخشی and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {ارزشیابی عملکرد دهیاری ها از دیدگاه روستاییان-دهستان بیهق شهرستان سبزوار-},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2011},
volume = {1},
number = {16},
month = {July},
issn = {2008-1391},
pages = {35--58},
numpages = {23},
keywords = {دهیاری ها مدیریت روستایی توسعه روستایی شاخص های ارزشیابی دهستان بیهق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزشیابی عملکرد دهیاری ها از دیدگاه روستاییان-دهستان بیهق شهرستان سبزوار-
%A سید حسن مطیعی لنگرودی
%A زهرا بخشی
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2011

[Download]