اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی , 2012-02-14

عنوان : ( نقش نظام های بهره برداری در توسعه یکپارچه کشاورزی وروستایی مطالعه موردی : دهستان سیب وسوران استان سیستان وبلوچستان )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , جواد بذرافشان , قدوس دهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظام های بهره برداری کشاورزی به عنوان واحد مدیریتی نقش منحصر به فردی در توسعه کشاورزی دارد واستفاده صحیح از منابع ابی وخاکی به این نوع نظام ها بر می گردد. نظام های بهره برداری در میزان تولید واستفاده از انواع تکنولوزی اعمم از سخت افزاری ونرم افزای وتجهیز امور زیر بنایی واستفاده بهینه از منابع با بازدهی مناسب نقش موثری دارد. به همین منظور دراین پژوهش انواع نظام های بهره برداری وتاثیری که این نظام ها در توسعه یکپارچه کشاورزی وروستایی دارند مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی وتحلیلی وبرمبنای اطلاعات کتابخانه ای واسنادی ومیدانی است. جامعه آماری خانوارهای کشاورزان منطقه مورد مطالعه است وبر اساس فرمول کوکران حجم نمونه تعیین ومحاسبه شده است. نتایج ازمون همبستگی نشان می دهد بین نظام های بهره برداری وتوسعه یکپارچه کشاورزی وروستایی رابطه معناداری وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام بهره برداری سهامی زراعی وشرکت های تعاونی کشاورزی , نظام بهره برداری مناسب برای منطقه است.

کلمات کلیدی

, نظام های بهره برداری , مشاع , نظام های بهره برداری دهقانی ف توسعه یکپارچه کشاورزی وروستایی, دهستان سیب وسوران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026355,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and جواد بذرافشان and دهانی, قدوس},
title = {نقش نظام های بهره برداری در توسعه یکپارچه کشاورزی وروستایی مطالعه موردی : دهستان سیب وسوران استان سیستان وبلوچستان},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی},
year = {2012},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {نظام های بهره برداری ، مشاع ، نظام های بهره برداری دهقانی ف توسعه یکپارچه کشاورزی وروستایی، دهستان سیب وسوران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش نظام های بهره برداری در توسعه یکپارچه کشاورزی وروستایی مطالعه موردی : دهستان سیب وسوران استان سیستان وبلوچستان
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A جواد بذرافشان
%A دهانی, قدوس
%J اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی
%D 2012

[Download]