رخساره های رسوبی, دوره (1), شماره (4), سال (2011-9) , صفحات (108-124)

عنوان : ( نانواستراتیگرافی مرز سازندهای تیرگان-سرچشمه در برش قلعه زو )

نویسندگان: محمدانور محقی , فاطمه هادوی , بهنام رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مرز سازندهای تیرگان و سرچشمه در برش قلعه زو واقع در غرب کپهداغ بر مبنای نانوفسیلهای آهکی مورد بررسی قرار گرفت . از مطالع ه نمونه های از CC تا 8 CC برداشت شده، 17 جنس و 35 گونه شناسایی گردید. با توجه به اولین حضورگونههای شاخص و تجمع فس یلی همراه ، دو بایوزون 7 زون بندی سیسینگ ( 1977 ) برای این مرز پیشنهاد میگردد. بر مبنای بایوزونهای مذکور سن مرز مطالعه شده، آپتین پسین تا آلبین پیشین میباشد.

کلمات کلیدی

, نانواستراتیگرافی, تیرگان, سرچشمه, قلعه زو, کپهداغ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026378,
author = {محقی, محمدانور and هادوی, فاطمه and رحیمی, بهنام},
title = {نانواستراتیگرافی مرز سازندهای تیرگان-سرچشمه در برش قلعه زو},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {4},
month = {September},
issn = {2008-787X},
pages = {108--124},
numpages = {16},
keywords = {نانواستراتیگرافی، تیرگان، سرچشمه، قلعه زو، کپهداغ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نانواستراتیگرافی مرز سازندهای تیرگان-سرچشمه در برش قلعه زو
%A محقی, محمدانور
%A هادوی, فاطمه
%A رحیمی, بهنام
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2011

[Download]