جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (15), شماره (15), سال (2011-2) , صفحات (197-224)

عنوان : ( تحلیل جایگاه حکمروایی خوب شهر ی در مشهد با مدل swot )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , عزت اله مافی , روح اله اسدی ارزنه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیقات انجام شده درباره شهر مشهد نشان از مشکلات گوناگون شهرداری در مواردی همچون شفافیت و اطلاع رسانی، عدالت؛ پاسخ گویی و عدم رضایتمندی شهروندان است که اینها از عمده ترین شاخصهای حکمروایی خوب می باشد. لزوم انجام تحقیقی نسبتاً جامع با تکیه بر اصول و شاخصهای حکمروایی خوب شهری برای نشان دادن وضعیت کلی آن در کلانشهر مشهد و برنامه ریزی در راه ارتقای آن ضرورتی غیرقابل انکار به شمار می آمد. لذا با در نظر گرفتن رویکردهای نوینی همچون حکمروایی خوب شهری و توجه به این امر که حکومت شهری در مقابل حکمروایی شهری قرار می گیرد این تحقیق با سنجش میزان اعمال شاخصهای حکمروایی خوب(مشارکت، شفافیت، قانونمندی، پاسخ گویی و...) از زوایای مختلف دریچه ای را به روی این مهم باز می کند که اولاً اعمال این شاخصها از ضروریات توسعه پایدار است و اینکه شهروندان می توانند در فرایند برنامه ریزی و اجرای برنامه نقش بسیار مهمی ایفا نمایند و راه رسیدن به اهداف را تسهیل نمایند. برای دستیابی به این هدف با تکمیل پرسشنامه به حجم نمونه ای برابر با 391 نفر از شهروندان و تعداد 32 نفر از کارشناسان و متخصصان شهرداری و شورای شهر پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین اعمال حکمروایی در مشهد که برابر با 2.32 است، از میانگین نظری نیز کمتر بوده و در مورد هر کدام از شاخصهای حکمروایی وضعیت مناسبی برقرار نمی باشد. از طرف دیگر با تحلیل SWOT مشخص شد که مهمترین نقطه قوت حکمروایی خوب میل به مشارکت، مهمترین ضعف آن، اعمال نفوذ و دخالت افراد غیر مسئول در تصمیم گیری های شهری، بهترین فرصت، اهمیت مشهد به عنوان یک شهر ملی در سطح کلان و توجه ویژه به آن و بزرگترین تهدید نیز ادامه روند دخالت عناصر غیر رسمی در برنامه ریزی شهری است. موقعیت حکمروایی در مشهد از میان چهار موقعیت تهاجمی محافظه کارانه، تدافعی و رقابتی در بدترین وضعیت ممکن یعنی موقعیت تدافعی قرار دارد. در پایان نیز استراتژی-های متناسب برای برون رفت مشهد از مشکلات موجود در راستای حکمروایی خوب ارائه شده است. از مهمترین این استراتژی ها می-توان به این موارد اشاره کرد. 1. اجماع مدیران محلی بر اجرای مدیریت یکپارچه شهری و ضرورت هماهنگی بین سازمانی2. قانونمداری سازمانها و جلوگیری از دخالت گروههای غیررسمی در مدیریت شهری.

کلمات کلیدی

, حکمروایی خوب شهری(Urban Good Governance), مدیریت شهری, مشهد,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026379,
author = {رهنماء, محمدرحیم and مافی, عزت اله and اسدی ارزنه, روح اله},
title = {تحلیل جایگاه حکمروایی خوب شهر ی در مشهد با مدل swot},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2011},
volume = {15},
number = {15},
month = {February},
issn = {2008-1391},
pages = {197--224},
numpages = {27},
keywords = {حکمروایی خوب شهری(Urban Good Governance)، مدیریت شهری، مشهد، SWOT},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل جایگاه حکمروایی خوب شهر ی در مشهد با مدل swot
%A رهنماء, محمدرحیم
%A مافی, عزت اله
%A اسدی ارزنه, روح اله
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2011

[Download]