بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق , 2011-10-31

عنوان : ( محاسبه هزینه فرصت تاخیر در بهره برداری از پروژههای انتقال و فوق توزیع (خطوطها و پستها) )

نویسندگان: محسن دست پاک , محمدعلی پیرایش , علی رضا کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بطور کلی منافعی که در اثر تاخیر در بهرهبرداری یک پروژه از دست میرود به عنوان هزینه فرصت شناخته میشود . این منافع ممکن است از نوع درآمد و یا از نوع صرفه جویی در هزینهها باشند. در این مقاله ابتدا بر روی انواع پست و خط مطالعه شد و بطور عمومی وظایف آنها و اهداف و منافع ناشی از بهرهبرداری پست و خط شناسایی گردید. بهرهبرداری از پست و خط میتواند اهداف مختلفی از جمله توزیع برق، افزایش پایداری شبکه و کاهش تلفات داشته باشد، از آنجاییکه اهمیت اهداف و محاسبه مقدار هزینه فرصت آنها بستگی به نوع پست و خط دارد، لذا ادامه پروژه بصورت 400 کیلو ولت سربداران سبزوار و / موردی بر روی پست 132 خط 400 کلیو ولت توس-شیروان-اسفراین انجام شد. نتایج نشان میدهد که در مورد پست سربداران کاهش تلفات بیشترین سهم را در ایجاد هزینه فرصت دارد و در مورد خط توس-شیروان-اسفراین افزایش پایداری بیشترین سهم را دارد. همچنین، بر اساس نتایج بدست آمده از هزینه فرصت در مورد پست و خط مورد مطالعه \\\"دوره بازیافت سرمایه\\\" که یکی از شاخصهای ارزیابی اقتصادی است محاسبه شده است

کلمات کلیدی

, هزینه فرصت, خطوط انتقال, پست فشار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026383,
author = {دست پاک, محسن and پیرایش, محمدعلی and کوچکی, علی رضا},
title = {محاسبه هزینه فرصت تاخیر در بهره برداری از پروژههای انتقال و فوق توزیع (خطوطها و پستها)},
booktitle = {بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هزینه فرصت، خطوط انتقال، پست فشار قوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه هزینه فرصت تاخیر در بهره برداری از پروژههای انتقال و فوق توزیع (خطوطها و پستها)
%A دست پاک, محسن
%A پیرایش, محمدعلی
%A کوچکی, علی رضا
%J بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2011

[Download]