هشتمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , 2011-09-10

عنوان : ( به کارگیری فرآیند پواسون ناهمگن در تعیین استراتژی بهینه تعمیرات و نگهداری سیستمها مبتنی بر قابلیت اطمینان براساس الگوی نمایی تعمیم یافته )

نویسندگان: خدیجه توکلی خسروشاهی , مهدی دوست پرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، به کاربرد فرآیندهای تصادفی در مبحث نگهداری و تعمیرات، مبتنی بر قابلیت اطمینان سیستم ها پرداخته خواهد شد. الگوهای آماری متفاوتی را می توان برای توابع طول عمر مولفه های یک سیستم مانند وایبل یا گاما در نظر گرفت. اما این دو الگوی رایج دارای اشکالاتی بوده که در این مقاله به آنها اشاره خواهد شد. لذا از الگوی جدیدی به نام نمایی تعمیم یافته که اخیرا توسط ناداراجا و حقیقی معرفی شده است، استفاده می شود. استراتژی های گوناگونی برای برنامه ی تعمیرات و نگهداری مولفه ها در نظر گرفته شده و استراتژی بهینه در هر مورد تحت بررسی قرار می گیرد. آنالیز حساسیت تعمیرات بهینه و تاثیر پارامترها به روش عددی بررسی خواهد شد. در انتها، مواردی جهت تحقیقات آتی بیان می شود.

کلمات کلیدی

, فرایند پواسون ناهمگن , قابلیت اطمینان, نرخ هزینه ی تعمیر مورد انتظار, هزینه ی تعمیرات پیشگیرانه , هزینه ی تعمیرات مینیمال, هزینه ی تعمیرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026384,
author = {خدیجه توکلی خسروشاهی and دوست پرست, مهدی},
title = {به کارگیری فرآیند پواسون ناهمگن در تعیین استراتژی بهینه تعمیرات و نگهداری سیستمها مبتنی بر قابلیت اطمینان براساس الگوی نمایی تعمیم یافته},
booktitle = {هشتمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی},
year = {2011},
location = {رشت, ايران},
keywords = {فرایند پواسون ناهمگن ، قابلیت اطمینان، نرخ هزینه ی تعمیر مورد انتظار، هزینه ی تعمیرات پیشگیرانه ، هزینه ی تعمیرات مینیمال، هزینه ی تعمیرات کامل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T به کارگیری فرآیند پواسون ناهمگن در تعیین استراتژی بهینه تعمیرات و نگهداری سیستمها مبتنی بر قابلیت اطمینان براساس الگوی نمایی تعمیم یافته
%A خدیجه توکلی خسروشاهی
%A دوست پرست, مهدی
%J هشتمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی
%D 2011

[Download]