روستا و توسعه, دوره (14), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (73-91)

عنوان : ( عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در گروه‎های توسعه روستایی، مطالعه موردی : پروژه ترسیب کربن در استان خراستان جنوبی )

نویسندگان: مریم حسن نژاد , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در گروه‎های توسعه روستایی تشکیل شده در راستای پروژه بین المللی ترسیب کربن با استفاده از نمونه ای به حجم 198 عضو در منطقه حسین آباد غیناب شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی بررسی شد. نتایج نشان داد مهمترین عوامل اثرگذار بر عضویت روستاییان در گروه‎های توسعه روستایی عبارتند از وضعیت تاهل، اسکان، سطح تحصیلات همسر، هزینه سالانه خانوار، درآمد سالانه خانوار و اکتساب شغل فرعی؛ به عبارت دیگر احتمال عضویت در این گروهها با افزایش سطح هزینه های سالانه خانوار و در میان افراد بدون همسر و ساکنان دائمی در منطقه و نیز افراد فاقد شغل فرعی افزایش می یابد. این درحالی است با افزایش سطح تحصیلات همسر و سطح درآمد سالانه خانوار، احتمال عضویت در گروههای توسعه روستایی کاهش می یابد. با توجه به یافته ها، پیشنهاداتی در راستای بهبود عملکرد این نوع گروه ها ارائه شد.

کلمات کلیدی

, مشارکت اجتماعی, روستا, ترسیب, الگوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026417,
author = {حسن نژاد, مریم and کهنسال, محمدرضا and قربانی, محمد},
title = {عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در گروه‎های توسعه روستایی، مطالعه موردی : پروژه ترسیب کربن در استان خراستان جنوبی},
journal = {روستا و توسعه},
year = {2011},
volume = {14},
number = {2},
month = {September},
issn = {1563-3322},
pages = {73--91},
numpages = {18},
keywords = {مشارکت اجتماعی، روستا، ترسیب، الگوی لوجیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در گروه‎های توسعه روستایی، مطالعه موردی : پروژه ترسیب کربن در استان خراستان جنوبی
%A حسن نژاد, مریم
%A کهنسال, محمدرضا
%A قربانی, محمد
%J روستا و توسعه
%@ 1563-3322
%D 2011

[Download]