حسابدار رسمی, دوره (14), شماره (14), سال (2011-6) , صفحات (80-93)

عنوان : ( نگرشی جدید به اهداف، دامنه و فرایند اجرای حسابرسی عملکرد )

نویسندگان: محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی جهانبانی , سمیّه ظفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگرشی جدید به اهداف، دامنه و فرایند اجرای حسابرسی عملکرد

کلمات کلیدی

, حسابرسی عملکرد, قانون برنامه پنجم توسعه , کارایی, اثربخشی, صرفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026437,
author = {باقرپور ولاشانی, محمدعلی and مصطفی جهانبانی and ظفرزاده, سمیّه},
title = {نگرشی جدید به اهداف، دامنه و فرایند اجرای حسابرسی عملکرد},
journal = {حسابدار رسمی},
year = {2011},
volume = {14},
number = {14},
month = {June},
issn = {****-0049},
pages = {80--93},
numpages = {13},
keywords = {حسابرسی عملکرد-قانون برنامه پنجم توسعه -کارایی-اثربخشی-صرفه اقتصادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگرشی جدید به اهداف، دامنه و فرایند اجرای حسابرسی عملکرد
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%A مصطفی جهانبانی
%A ظفرزاده, سمیّه
%J حسابدار رسمی
%@ ****-0049
%D 2011

[Download]