حسابدار رسمی, دوره (15), شماره (15), سال (2011-10) , صفحات (84-94)

عنوان : ( مبانی و چارچوب گزارشگری اجتماعی ماهیت، محتوا، علل و مزایا )

نویسندگان: محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی جهانبانی , سمیّه ظفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مبانی و چارچوب گزارشگری اجتماعی ماهیت، محتوا، علل و مزایا

کلمات کلیدی

گزارشگری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026438,
author = {باقرپور ولاشانی, محمدعلی and مصطفی جهانبانی and ظفرزاده, سمیّه},
title = {مبانی و چارچوب گزارشگری اجتماعی ماهیت، محتوا، علل و مزایا},
journal = {حسابدار رسمی},
year = {2011},
volume = {15},
number = {15},
month = {October},
issn = {****-0049},
pages = {84--94},
numpages = {10},
keywords = {گزارشگری اجتماعی-مس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مبانی و چارچوب گزارشگری اجتماعی ماهیت، محتوا، علل و مزایا
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%A مصطفی جهانبانی
%A ظفرزاده, سمیّه
%J حسابدار رسمی
%@ ****-0049
%D 2011

[Download]