علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان, دوره (3), شماره (2), سال (2010-6) , صفحات (1-7)

عنوان : ( بررسی اثرات ناشی از تنش خشکی بر روی تغییرات قندهای محلول، میزان (Salvia leriifolia Benth.) کلروفیل و پتاسیم در گیاه نوروزک )

نویسندگان: گلناز ترحمی , مهرداد لاهوتی , فروغ عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکی یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده رشد و نمو در محیط است، لذا به منظور بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی در گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی و با چهار تکرار به صورت گلدانی و شرایط گلخانه انجام گرفت. سطوح خشکی مورد آزمایش شامل 0و-6 ،-4 ،-2 و8- بار بود که برای اعمال آن ابتدا با استفاده از دستگاه صفحات فشارى درصد رطوبت خاک در پتانسیل های مختلف آب تعیین و سپس با توجه به وزن گلدان ها، میزان آبیاری مشخص شد، کنترل سطوح خشکی روزانه و به صورت وزنی انجام گرفت. پس از طی شش هفته از اعمال تنش تغییرات کلروفیل، قندهای محلول، پتاسیم، وزن تر و خشک ریشه و بخش هوایی و طول بخش هوایی اندازه گیری شدند. نتایج نشان دادند که با افزایش سطوح تنش خشکی به طور معنى داری از غلظت کلروفیل a,b و خام، وزن تر و خشک ریشه و و بخش هوایی و رشد طولی بخش هوایی کاسته می شود. میزان قندهای محلول در ریشه و برگ و مقدار پتاسیم در بخش هوایی افزایش می یابد که این امر به دلیل نقش این دو در تنظیم اسمزی میب اشد. به طور کلی افزایش در میزان قندهای محلول و پتاسیم بخش هوایی می تواند نوعی مکانیسم مقاومت به تنش خشکی در این گیاه باشد.

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, نوروزک, قندهای محلول, کلروفیل, پتاسیم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026443,
author = {گلناز ترحمی and لاهوتی, مهرداد and فروغ عباسی},
title = {بررسی اثرات ناشی از تنش خشکی بر روی تغییرات قندهای محلول، میزان (Salvia leriifolia Benth.) کلروفیل و پتاسیم در گیاه نوروزک},
journal = {علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان},
year = {2010},
volume = {3},
number = {2},
month = {June},
issn = {1735-9880},
pages = {1--7},
numpages = {6},
keywords = {تنش خشکی، نوروزک، قندهای محلول، کلروفیل، پتاسیم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات ناشی از تنش خشکی بر روی تغییرات قندهای محلول، میزان (Salvia leriifolia Benth.) کلروفیل و پتاسیم در گیاه نوروزک
%A گلناز ترحمی
%A لاهوتی, مهرداد
%A فروغ عباسی
%J علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان
%@ 1735-9880
%D 2010

[Download]