علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان, دوره (4), شماره (1), سال (2011-3) , صفحات (105-115)

عنوان : ( بررسی مقایسه ا ى اثر تنش خشکی بر میزان تغییرات پرولین در گیاه نوروزک(Salvia leriifolia) در محیط کشت خاک و این ویترو )

نویسندگان: سید حسینعلی لایق خویدکی , مهرداد لاهوتی , فروغ عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوروزک(Salvia leriifolia) گیاهی از تیره نعناع، بومی استان خراسان و سمنان دارای خواص متعدد دارویی، آنتی اکسیدانی و تغذیه اى است. تنش خشکی بر رشد و نمو گیاه اثر مى گذارد. به منظور بررسی تغییرات میزان پرولین در گیاه نورورزک تحت تأثیر تنش خشکی و هم چنین شناسایی محیط مناسب جهت انجام آزمایش هاى خشکی، دو آزمایش مجزا در قالب طرح کاملاً تصادفی با شرایط یکسان در دو محیط خاک و این ویترو اجرا و جهت انجام آزمایش در محیط این ویترو از محیط کشت MS (موراشیگ- اسکوگ) استفاده شد. آزمایش در پنج سطح مختلف پتانسیل های صفرو -2و-4و -6و 8- بار در 4 تکرار انجام و جهت ایجاد تنش در محیط خاک از صفحات فشاری و در محیط این ویترو از PEG (پلی اتیلن گلایکول) استفاده وپس از رسیدن گیاهان به مرحله چهار برگی میزان پرولین موجود در برگ های آن اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی بر میزان تجمع پرولین در برگ ها افزوده مى شود. افزایش پرولین در برگ نشاء های کشت شده در خاک بیشتر از محیط در شیشه بود. از این رو مى توان نتیجه گرفت که یکی از پاسخ های گیاه برای مقاومت در برابر خشکی تجمع پرولین مى باشد.

کلمات کلیدی

, نوروزک, تنش خشکی, خاک, در شیشه, پرولین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026446,
author = {سید حسینعلی لایق خویدکی and لاهوتی, مهرداد and فروغ عباسی},
title = {بررسی مقایسه ا ى اثر تنش خشکی بر میزان تغییرات پرولین در گیاه نوروزک(Salvia leriifolia) در محیط کشت خاک و این ویترو},
journal = {علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان},
year = {2011},
volume = {4},
number = {1},
month = {March},
issn = {1735-9880},
pages = {105--115},
numpages = {10},
keywords = {نوروزک، تنش خشکی، خاک، در شیشه، پرولین.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ا ى اثر تنش خشکی بر میزان تغییرات پرولین در گیاه نوروزک(Salvia leriifolia) در محیط کشت خاک و این ویترو
%A سید حسینعلی لایق خویدکی
%A لاهوتی, مهرداد
%A فروغ عباسی
%J علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان
%@ 1735-9880
%D 2011

[Download]