آب و فاضلاب, دوره (22), شماره (80), سال (2012-1) , صفحات (126-131)

عنوان : ( قیمت گذاری آب شرب شهری بر اساس روش نرخی فزاینده بر هر نفر )

نویسندگان: حسین انصاری , نرگس صالح نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سیستم قیمت گذاری موجود آب در کشور که از سیستم تعرفه ای بلوکی فزاینده بر هر انشعاب تبعیت می کند، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نمونه مطالعاتی در شهر نیشابور نشان می دهد که مصرف آب خانواده های با بعد بالا در برخی موارد تا 220 درصد بیشتر از خانواده های با بعد کم بوده و متعاقب آن هزینه های پرداختی آنها نیز بیش از 300 درصد بیشتر از خانواده های کم جمعیت بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که اگرچه در خانواده های دارای درآمد بالا، هر نفر مصرف آبی بیش از 5/2 برابر خانواده های کم درآمد داشته، اما هزینه پرداختی بر انشعاب هر دو گروه تقریباً یکسان و حتی در خانواده های دارای درآمد بالا، پایین تر بوده است. در این مقاله برای رفع مشکلات مربوط به ساختار تعرفه ای موجود، سیستم تعرفه ای به صورت تعرفه نرخی فزاینده بر هر نفر ارائه شد. نتایج حاصل از این سیستم با مدنظر قرار دادن دو مشترک فرضی کم درآمد و دارای درآمد بالا نشان داد که نه تنها کلیه مشکلات سیستم تعرفه ای بلوکی فزاینده بر هر انشعاب مرتفع شده است، بلکه در شرایط مساوی مصرف آب در هر انشعاب، هزینه پرداختی خانواده دارای درآمد بالا با بعد دو نفر 35 درصد بیشتر از خانواده کم درآمد با بعد 8 نفر برای قیمت پایه سال 83 بوده است.

کلمات کلیدی

, تعرفه بلوکی فزاینده, تعرفه نرخی فزاینده, آب شرب, عدالت اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026450,
author = {انصاری, حسین and صالح نیا, نرگس},
title = {قیمت گذاری آب شرب شهری بر اساس روش نرخی فزاینده بر هر نفر},
journal = {آب و فاضلاب},
year = {2012},
volume = {22},
number = {80},
month = {January},
issn = {1024-5936},
pages = {126--131},
numpages = {5},
keywords = {تعرفه بلوکی فزاینده، تعرفه نرخی فزاینده، آب شرب، عدالت اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قیمت گذاری آب شرب شهری بر اساس روش نرخی فزاینده بر هر نفر
%A انصاری, حسین
%A صالح نیا, نرگس
%J آب و فاضلاب
%@ 1024-5936
%D 2012

[Download]