نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (9), شماره (33), سال (2011-10) , صفحات (48-52)

عنوان : ( بررسی رویکرد مصرفی در مدیریت تقاضای آب شهری )

نویسندگان: آرمین بوستانی , حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی رویکرد مصرفی در مدیریت تقاضای آب شهری

کلمات کلیدی

بررسی رویکرد مصرفی در مدیریت تقاضای آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026451,
author = {بوستانی, آرمین and انصاری, حسین},
title = {بررسی رویکرد مصرفی در مدیریت تقاضای آب شهری},
journal = {نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2011},
volume = {9},
number = {33},
month = {October},
issn = {1735-1545},
pages = {48--52},
numpages = {4},
keywords = {بررسی رویکرد مصرفی در مدیریت تقاضای آب شهری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رویکرد مصرفی در مدیریت تقاضای آب شهری
%A بوستانی, آرمین
%A انصاری, حسین
%J نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1735-1545
%D 2011

[Download]