پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (1), شماره (1), سال (2011-9) , صفحات (49-74)

عنوان : ( طبقه بندی مغالطه های اسکات و پژوهش های تربیتی در ایران: ارزیابی روش شناختی پژوهش های منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان شناسی ایران در سال های 85-1381 )

نویسندگان: بختیار شعبانی ورکی , حسین باغگلی , رضوان حسین قلی زاده , مرضیه عالی , علی خالق خواه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله ارزیابی پژوهش های تربیتی منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان شناسی ایران در بازه زمانی 85-1381، بر اساس طبقه بندی مغالطه های روش شناختی اسکات است. این پژوهش با هدف توجیه نقد اسکات انجام شد. در نتیجه مقاله های پژوهشی معتنابهی مورد بررسی قرار گرفتند تا تصویری کلی از وضعیت پژوهش های تربیتی در ایران ارائه شود. یافته های حاصل از بررسی مقاله ها، بر اساس نُه مغالطه روش شناختی گزارش شد. این مغالطه ها شامل مغالطه معرفتی، مغالطه تجانس، مغالطه علی، مغالطه ذاتی گرا، مغالطه دانش فارغ از ارزش، مغالطه آینده نگری، مغالطه تحویلی، مغالطه جبرگرایانه و مغالطه عمل گرایی است. از 158 مقاله منتشر شده در نُه نشریه علمی- پژوهشی ایران، 156 مقاله از روش پژوهش کمی، 6 مقاله از روش پژوهش ترکیبی و فقط یک مقاله با استفاده از روش پژوهش کیفی تدوین و منتشر شده است. در این پژوهش، کلیه مقاله ها به شیوه سرشماری، با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که اغلب مغالطه های مورد وصف نه تنها در تمام پژوهش های کمی، بلکه در یک پژوهش کیفی و شش پژوهش ترکیبی مورد مطالعه نیز به تناوب مشاهده شدند. این نتیجه نیاز به یک رویکرد جدید در عرصه روش شناسی پژوهش را نمایان می سازد.

کلمات کلیدی

, مغالطه روش شناختی, طبقه بندی اسکات, پژوهش های تربیتی, رئالیسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026452,
author = {شعبانی ورکی, بختیار and باغگلی, حسین and حسین قلی زاده, رضوان and عالی, مرضیه and خالق خواه, علی},
title = {طبقه بندی مغالطه های اسکات و پژوهش های تربیتی در ایران: ارزیابی روش شناختی پژوهش های منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان شناسی ایران در سال های 85-1381},
journal = {پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {September},
issn = {۲۲۵۱-۶۳۶۰},
pages = {49--74},
numpages = {25},
keywords = {مغالطه روش شناختی، طبقه بندی اسکات، پژوهش های تربیتی، رئالیسم استعلایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طبقه بندی مغالطه های اسکات و پژوهش های تربیتی در ایران: ارزیابی روش شناختی پژوهش های منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان شناسی ایران در سال های 85-1381
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A باغگلی, حسین
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A عالی, مرضیه
%A خالق خواه, علی
%J پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ ۲۲۵۱-۶۳۶۰
%D 2011

[Download]