آب و خاک, دوره (25), شماره (5), سال (2011-12) , صفحات (1080-1095)

عنوان : ( واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژی )

نویسندگان: الیاس رضائیان زاده , مهدی پارسا , علی گنجعلی , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جم و کرج)، آزمایشی در سال زراعی 1386 ،ILC به منظور بررسی تأثیر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم نخود ( 482 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت بلوک با طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. که رژیم های آبیاری شامل، آبیاری کامل، آبیاری تکمیلی (یک نوبت آبیاری در یکی از مراحل فنولوژیک شاخه دهی ، گل دهی ، تشکیل غلاف و دانه بستن) و بدون آبیاری (دیم) به عنوان فاکتورهای اصلی و ارقام نخود به عنوان فاکتورهای فرعی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سطوح مختلف آبیاری تکمیلی تأثیر معنی داری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود داشت. به طوری که در بین رژیم های آبیاری تکمیلی، تعداد غلاف در ساقه اصلی، تعداد غلاف در ساقه های فرعی، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در تک بوته، وزن 100 دانه و عملکرد دانه در شرایط آبیاری در مرحله گل دهی به طور معنی داری بیشتر از سایر رژیم های آبیاری بود. میانگین کلیه صفات به استثنای تعداد غلاف در ساقه اصلی و ساقه های فرعی در شرایط بیشترین و رقم کرج کمترین عملکرد دانه، عملکرد بیولو ژیک و ILC آبیاری کامل بیشتر از رژیم های آبیاری های تکمیلی بود. در بین ارقام، رقم 482 داشت . در بین اجزای (r=0/ و دوره موثر پر شدن دانه (** 79 (r=0/ شاخص برداشت را دارا بودند. عملکرد دانه بالاترین همبستگی را با سرعت (** 81 نشان داد. نتایج مطالعه نشان داد که در بین مراحل فنولوژی گیاه نخود، مرحله ( r= 0/ عملکرد، وزن دانه بالاترین همبستگی را با عملکرد دانه ( ** 75 گل دهی حساس ترین مرحله به کمبود آب است و در شرایط محدودیت آب، با انجام آبیاری در این مرحله می توان عملکرد نخود را به صورت قابل توجهی در شرایط تنش خشکی و آبیاری تکمیلی نسبت به سایر ارقام واکنش بهتری نشان داد.

کلمات کلیدی

, آبیاری تکمیلی, تنش خشکی, سرعت پر شدن دانه, صفات مورفولوژیک, عملکرد دانه, نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026453,
author = {رضائیان زاده, الیاس and پارسا, مهدی and گنجعلی, علی and نظامی, احمد},
title = {واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژی},
journal = {آب و خاک},
year = {2011},
volume = {25},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-4757},
pages = {1080--1095},
numpages = {15},
keywords = {آبیاری تکمیلی، تنش خشکی، سرعت پر شدن دانه، صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه، نخود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژی
%A رضائیان زاده, الیاس
%A پارسا, مهدی
%A گنجعلی, علی
%A نظامی, احمد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2011

[Download]