دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, دوره (3), شماره (3), سال (2011-12) , صفحات (91-99)

عنوان : ( تأثیر رژیم غذایی همراه یا بدون برنامه ی تمرین هوازی بر شاخص های تن سنجی و آمادگی قلبی تنفسی بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی )

نویسندگان: حسین نیک رو , دکتر محسن نعمتی , دکتر حمید رضا سیما , سیدرضا عطارزاده حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: بیماری استئاتوهپاتیت غیرالکلی قسمتی از طیف وسیع بیماری مزمن کبدچرب غیرالکلی است که شیوع آن به طور موازی با افزایش شیوع چاقی در حال افزایش است. هدف: بررسی اثر رژیم غذایی همراه و بدون برنامه ی تمرین هوازی بر شاخص های تن سنجی و آمادگی قلبی تنفسی بیماران مبتلا به بیماری استئاتوهپاتیت غیرالکلی بود. مواد و روش کار: مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بوده، که در سال 1389 در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام شد. بدین منظور 24 بیمار استئاتوهپاتیت غیرالکلی با دامنه ی سنی 25 تا 50 سال، به طور تصادفی به دو گروه رژیم غذایی همراه با تمرین هوازی(12 نفر) و رژیم غذایی به تنهایی(12 نفر) تقسیم شدند. رژیم غذایی در هر دو گروه 500 کیلوکالری کمتر از انرژی محاسبه شده روزانه و تمرین هوازی تنها در گروه اول به مدت هشت هفته (سه جلسه در هفته) با شدت 55 تا 60 درصد ضربان قلب ذخیره ای بود. شاخص های تن سنجی و اوج اکسیژن مصرفی بیماران در دو گروه پیش و پس از هشت هفته مداخله اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از روش آماری تی در گروه های همبسته و مستقل در سطح معنی داری 05/0>P آزمایش شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد، در دو گروه تمام شاخص های تن سنجی کاهش و اوج اکسیژن مصرفی افزایش معناداری داشت. تفاوت کاهشی معنا داری بین دو گروه در متغیرهای دور کمر، نسبت دور کمر به باسن، نسبت دور کمر به قد و اوج اکسیژن مصرفی وجود داشت. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد رژیم غذایی همراه با برنامه ی تمرین هوازی تأثیر مطلوبتری بر کاهش چاقی مرکزی و احشایی و پیشرفت آمادگی قلبی تنفسی بیماران داشت.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: تمرین هوازی, رژیم غذایی, آمادگی قلبی تنفسی, تن سنجی, استئاتوهپاتیت غیرالکلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026456,
author = {نیک رو, حسین and دکتر محسن نعمتی and دکتر حمید رضا سیما and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {تأثیر رژیم غذایی همراه یا بدون برنامه ی تمرین هوازی بر شاخص های تن سنجی و آمادگی قلبی تنفسی بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-8698},
pages = {91--99},
numpages = {8},
keywords = {واژه های کلیدی: تمرین هوازی، رژیم غذایی، آمادگی قلبی تنفسی، تن سنجی، استئاتوهپاتیت غیرالکلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر رژیم غذایی همراه یا بدون برنامه ی تمرین هوازی بر شاخص های تن سنجی و آمادگی قلبی تنفسی بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی
%A نیک رو, حسین
%A دکتر محسن نعمتی
%A دکتر حمید رضا سیما
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
%@ 2008-8698
%D 2011

[Download]