سلول و بافت, دوره (2), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (149-157)

عنوان : ( تاثیر علف کش آترازین برفرآیند اوئوژنز در گورخرماهی Daniorerio )

نویسندگان: زهره ناجی , ناصر مهدوی شهری , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , داور شاهسونی , مرتضی بهنام رسولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر علف کش آترازین بر فرآیند اوئوژنز در گورخر ماهی بود. مواد و روش ها: در این پژوهش اوئوژنز در تخمدان گورخرماه ی هایی که به مدت 14 روز در معرض غلظت های مختلف آترازین 100،10 و 1000 میکروگرم بر لیتر) قرار گرفته بودند مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور نمون هها در محلول بوئن فیکس و در پارافین ) قالب گیری شدند و در نهایت برش های 5 تا 7 میکرومتری با هماتوکسیلین - ائوزین مورد رنگ آمیزی قرار گرفتند. ارزیابی مورد نظر بر اساس مطالعات هیستوپاتولوژیکی تخمدان و بر اساس معیارهایی از جمله تعداد فولیکول های نارس و رسیده و قطر فولیکول ها انجام گرفت P< مورد بررسی قرار گرفت. سطح معنا داری 0.05 (one-way ANOVA) و اطلاعات حاصل از آزمایش توسط آنالیز واریانس یک طرفه در نظر گرفته شد. نتایج: این مطالعات نشان داد که غلظ تهای 100 و 1000 میکروگرم بر لیتر آترازین سبب افزایش چشمگیر اووسی ت های غیر طبیعی به علاوه مقایسه قطر فولیکول ها در گروه های مختلف تفاوت معنی داری را ،(P< (آنورمال) در مقاطع تهیه شده از تخمدان م یشود ( 0.05 نشان نداد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان م یدهد که اوئوژنز در تخمدان گورخرماهی تحت تاثیر آترازین قرار می گیرد و در نتیجه آن تعداد تخمک های غیر طبیعی افزایش م ییابد که م یتواند پتانسیل تولید مثلی جانور را کاهش دهد.

کلمات کلیدی

, آترازین, اوئوژنز, فولیکول های تخمدان, گورخرماهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026462,
author = {زهره ناجی and مهدوی شهری, ناصر and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and شاهسونی, داور and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {تاثیر علف کش آترازین برفرآیند اوئوژنز در گورخرماهی Daniorerio},
journal = {سلول و بافت},
year = {2011},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-7035},
pages = {149--157},
numpages = {8},
keywords = {آترازین، اوئوژنز، فولیکول های تخمدان، گورخرماهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر علف کش آترازین برفرآیند اوئوژنز در گورخرماهی Daniorerio
%A زهره ناجی
%A مهدوی شهری, ناصر
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A شاهسونی, داور
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J سلول و بافت
%@ 2228-7035
%D 2011

[Download]