پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (31-37)

عنوان : ( تأثیر سطوح مختلف ضایعات خرما بر عملکرد، خصوصیات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغان تخم گذار )

نویسندگان: سیدجواد حسینی واشان , ابوالقاسم گلیان , نظر افضلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 144 قطعه مرغ تخم گذار در سن 26 هفته با سه تکرار 12 قطعه ای به منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف ضایعات خرما در جیره بر صفات کیفی تخم مرغ، کلسترول زرده و عملکرد آنها انجام شد. مرغان با جیره های حاوی مواد مغذی و انرژی یکسان و 3 و 5 درصد ضایعات خرما در سه دوره 28 روزه تغذیه شدند. تخم مرغ ها به صورت روزانه جمع آوری و سه روز در هفته توزین و ، 1/ مقادیر صفر، 5 میانگین وزن هفتگی تعیین شد. به منظور مطالعه پارامترهای خونی در انتهای آزمایش از ورید بال خونگیری بعمل آمد. درصد تولید تخم مرغ، گرم تخم مرغ تولیدی روزانه، ضریب تبدیل غذایی، مقدار خوراک مصرفی، شاخص تخم مرغ، شاخص ارتفاع زرده، شاخص رنگ زرده، و وزن زرده به عنوان میانگین وزن تخم مرغ بطور معنی داری در تیمار تغذیه شده با 5 درصد خرما .(P> درصدی از وزن تخم مرغ تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتند ( 0.05 میانگین سطح کلسترول زرده تخم مرغ و تیتر آنتی بادی بر علیه نیوکاسل و گامبورو تحت تأثیر سطوح ضایعات خرما تغییر معنی .(P< بالاتر بود ( 0.05 اما سایر (P< سطح کلسترول پلاسما در تیمار تغذیه شده با 5 درصد ضایعات خرما بطور معنی داری کاهش یافت ( 0.05 .(P> داری ننمود ( 0.05 سطوح ضایعات خرما تأثیر معنی داری بر روی کلسترول خون نداشتند. مکمل نمودن جیره مرغ تخمگذار با ضایات خرما تا سطح 5 درصد هیچ گونه اثر منفی بر صفات تولیدی ندارد و باعث کاهش هزینه های تولید نیز می گردد.

کلمات کلیدی

, ضایعات خرما, صفات کیفی تخم مرغ, کلسترول, صفات عملکردی, مرغ تخم گذار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026465,
author = {حسینی واشان, سیدجواد and گلیان, ابوالقاسم and نظر افضلی},
title = {تأثیر سطوح مختلف ضایعات خرما بر عملکرد، خصوصیات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغان تخم گذار},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2011},
volume = {3},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-3106},
pages = {31--37},
numpages = {6},
keywords = {ضایعات خرما، صفات کیفی تخم مرغ، کلسترول، صفات عملکردی، مرغ تخم گذار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سطوح مختلف ضایعات خرما بر عملکرد، خصوصیات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغان تخم گذار
%A حسینی واشان, سیدجواد
%A گلیان, ابوالقاسم
%A نظر افضلی
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2011

[Download]