چهارمین کنکره آزمایشگاه و بالین (تهران- دانشگاه شهید بهشتی) , 2011-12-21

عنوان : ( بررسی اثر پپتید ضدمیکروبی B2R بر بیان ژنهای سایتوکاینهای پیش التهابی در رده سلولی A549 به روش Semi quatitative RT-PCR )

نویسندگان: بی بی ریحانه کاشف , احمد آسوده , علیرضا حق پرست , جمشید خان چمنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: موجودات زنده دارای طیف وسیعی از پپتیدهای ضد میکروبی می باشند که به عنوان سدی طبیعی ،ذاتی و غیر اختصاصی عمل کرده و عفونت های میکروبی را محدود می کند. علاوه بر فعالیت ضد میکروبی مستقیم ، این پپتیدها نقش مهمی را در ایمنی ذاتی به وسیله تعدیل تولید مولکول های کلیدی در دفاع میزبان (سایتوکاین هاوکموکاین ها) بازی می کنند. هدف از این کار، بررسی اثر پپتیدضد میکروبی سنتزی Brevinin 2R بر روی بیان ژن های سایتوکاین های پیش التهابی در سلول های A549 به صورت وابسته به دوز و زمان باروش semi quatitative RT- PCR بود. برای انجام این پژوهش، سلول های A549 با غلظت های مختلف پپتید در زمان های مختلف تیمار شدند. پس از گذشت زمان 6,12,24 ساعت از تیمار، RNA سلول ها استخراج شدو cDNA ساخته شدو سپس بیان ژن های اینترلوکین 6 (IL-6) و اینترلوکین 8 (IL-8) به روش semi quatitative RT- PCR بررسی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که پپتید ضد میکروبی B2R باعث افزایش بیان ژن های IL-6 و IL-8 به صورت وابسته به دوز و زمان می گردد .

کلمات کلیدی

, پپتید های ضد میکروبی, ایمنی ذاتی, التهاب, RT-PCR نیمه کمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026467,
author = {کاشف, بی بی ریحانه and آسوده, احمد and حق پرست, علیرضا and جمشید خان چمنی},
title = {بررسی اثر پپتید ضدمیکروبی B2R بر بیان ژنهای سایتوکاینهای پیش التهابی در رده سلولی A549 به روش Semi quatitative RT-PCR},
booktitle = {چهارمین کنکره آزمایشگاه و بالین (تهران- دانشگاه شهید بهشتی)},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پپتید های ضد میکروبی، ایمنی ذاتی، التهاب، RT-PCR نیمه کمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر پپتید ضدمیکروبی B2R بر بیان ژنهای سایتوکاینهای پیش التهابی در رده سلولی A549 به روش Semi quatitative RT-PCR
%A کاشف, بی بی ریحانه
%A آسوده, احمد
%A حق پرست, علیرضا
%A جمشید خان چمنی
%J چهارمین کنکره آزمایشگاه و بالین (تهران- دانشگاه شهید بهشتی)
%D 2011

[Download]