اولین همایش مدیران آموزش , 2007-06-20

عنوان : ( کاربست الگوی شایستگی جهت طراحی برنامه های آموزش مدیران تجربه ایران خودرو خراسان )

نویسندگان: مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیران همواره نقش مهم و حیاتی در سازمان‌ها ایفا می‌کنند.اثر مدیران برجسته در کسب درآمد، سود و موفقیت سازمانی،امروزه به خوبی در بسیاری از سازمان‌های موفق بارز و آشکار است واز سوی دیگر پاسخ سریع به تهدیدها و فرصت‌های عصر حاضر، مدیر را بعنوان منبعی حیاتی در حل مسائل در سازمان‌ها مطرح ساخته که بر این اساس نیاز سازمان‌ها به مدیران شایسته بیش از پیش آشکار گشته است. لذا سرمایه گذاری در امر آموزش و توسعه مدیران امری ضروری است. یکی از رویکردهای نوینی که در زمینه آموزش مدیران مطرح گردیده است کاربرد شایستگی ها جهت طراحی برنامه های توسعه مدیریت می باشد.در این مقاله سعی می گردد به ارائه مفهوم شایستگی مدیران و فرایند سه مرحله ای طراحی برنامه های آموزشی بر اساس آن پرداخته شود.

کلمات کلیدی

, آموزش مدیران, شایستگی مدیران, توسعه مدیریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026468,
author = {کرمی, مرتضی},
title = {کاربست الگوی شایستگی جهت طراحی برنامه های آموزش مدیران تجربه ایران خودرو خراسان},
booktitle = {اولین همایش مدیران آموزش},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آموزش مدیران،شایستگی مدیران،توسعه مدیریت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربست الگوی شایستگی جهت طراحی برنامه های آموزش مدیران تجربه ایران خودرو خراسان
%A کرمی, مرتضی
%J اولین همایش مدیران آموزش
%D 2007

[Download]