همایش علوم زیستی فلاورجان اصفهان 10 الی 11 اسفند 90 , 2012-02-29

عنوان : ( استخراج و خالص سازی آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین از بافت ریه شتر و بررسی اثر مهاری کپتوپریل بر فعالیت آن )

نویسندگان: احمد آسوده , نجمه هوشمندفیض آبادی , راضیه جلال ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین (ACE) یکی از اجزای اصلی سیستم رنین- آنژیوتنسین است. این آنزیم یک کربوکسی دی پپتیداز وابسته به روی، غشایی وگلیکوزیله است که با تبدیل آنژیوتنسین I به آنژیوتنسین II (پپتید منقبض کننده عروق و محرک ترشح آلدسترون) و غیر فعال کردن برادی کینین (پپتید متسع کننده عروق و محرک تولید نیتریک اکسید) نقش مهمی در کنترل فشار خون وتعادل مایعات و الکترولیت‏ها دارد. در این مطالعه آنزیم ACE با استفاده از تریتون X-100 از بافت ریه شتر استخراج شد و سپس با روش‏های رسوب دهی با سولفات آمونیوم، کروماتوگرافی تبادل آنیونی باQ-Sepharose و ژل فیلتراسیون با Sephacryl S-200 HR به میزان 9/57 برابر خالص گردید. فعالیت آنزیم با استفاده از سوبسترای FAPGG و یک روش اسپکتروفوتومتریک پیوسته سنجیده شد. FAPGG در اثر هیدرولیز توسط ACE به FA-Phe و Gly-Gly تبدیل می شود و جذب آن در طول موج 334 نانومتر کاهش می یابد. خلوص آنزیم و وزن مولکولی آن با استفاده از SDS-PAGE تعیین گردید. مهار آنزیم توسط کپتوپریل که یک مهارکننده رقابتی است، مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر Ki و IC50 ترکیب کپتوپریل به ترتیب 66/59 و 08/88 نانو مولار به دست آمد.

کلمات کلیدی

, آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین, بافت ریه شتر, استخراج, خالص سازی, کپتوپریل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026469,
author = {آسوده, احمد and هوشمندفیض آبادی, نجمه and جلال, راضیه},
title = {استخراج و خالص سازی آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین از بافت ریه شتر و بررسی اثر مهاری کپتوپریل بر فعالیت آن},
booktitle = {همایش علوم زیستی فلاورجان اصفهان 10 الی 11 اسفند 90},
year = {2012},
location = {فلاورجان, ايران},
keywords = {آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین، بافت ریه شتر، استخراج، خالص سازی، کپتوپریل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استخراج و خالص سازی آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین از بافت ریه شتر و بررسی اثر مهاری کپتوپریل بر فعالیت آن
%A آسوده, احمد
%A هوشمندفیض آبادی, نجمه
%A جلال, راضیه
%J همایش علوم زیستی فلاورجان اصفهان 10 الی 11 اسفند 90
%D 2012

[Download]