دانش و توسعه, دوره (17), شماره (17), سال (2011-2) , صفحات (143-163)

عنوان : ( بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود )

نویسندگان: مهدی مرادی , محمدعلی فلاحی , محسن کامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده واکنشهای متفاوت سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات سود، موجب واکنش های متفاوت بازار می گردد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت سود بر ضریب واکنش سود است . بسیاری از تحلیل گران مالی معتقدند کیفیت سود بر مبنای مجموعهای از متغیرهای مالی اساسی اندازهگیری می گردد که در ارزیابی اوراق بهادار مفید است . در این تحقیق ، علائم اساسی در مورد موجودی کالا ، حساب های دریافتنی، سود ناویژه، هزینههای اداری و فروش اظهارنظر حسابرسی توسط سرمایهگذاران جهت ارزیابی کیفیت سود مورد استفاده قرار گرفته است .جامعة آماری شامل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ونمونه آماری تعداد 93 شرکت بوده است . داده های تحقیق مربوط به یک دوره زمانی 1386 ) می باشد . روش بررسی دادهها مقطعی بوده است . تمامی علائم اساسی - نه ساله (سال های 1378 ذکر شده برای هر شرکت عضو نمونه آماری محاسبه و در نهایت شرکت های عضو نمونه آماری برای هر سال به سه گروه (کیفیت بالا، کیفیت متوسط و کیفیت پایین) تقسیم شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ضریب واکنش سود در شرکت های با کیفیت سود مختلف (کیفیت بالا، متوسط و پایین )، تفاوت معنیداری با هم ندارد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: کیفیت سود, ضریب واکنش سود, بازده غیرعادی سهام, سود غیرمنتظره.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026481,
author = {مرادی, مهدی and فلاحی, محمدعلی and کامی, محسن},
title = {بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2011},
volume = {17},
number = {17},
month = {February},
issn = {2008-1456},
pages = {143--163},
numpages = {20},
keywords = {واژه های کلیدی: کیفیت سود، ضریب واکنش سود، بازده غیرعادی سهام، سود غیرمنتظره.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود
%A مرادی, مهدی
%A فلاحی, محمدعلی
%A کامی, محسن
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2011

[Download]