زن و جامعه - جامعه شناسی زنان, دوره (2), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (1-21)

عنوان : ( حفظ قرآن و تاثیر آن بر مولفه های سلامت روان )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی , حسین خادمیان , حسن فرهادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر حفظ قرآن بر مولفه های سلامت روان بود. بدین منظور تعداد 90 نفر از زنان حافظ قرآن کریم از مرکز -جامعه ی القرآن خواهران مشهد- و 92 نفر از زنان غیر حافظ به عنوان نمونه انتخاب شدند. بمنظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی سلامت روان GHQ-28 استفاده شد. نتایج نشان داد که در مقیاس های اضطراب و اختلال خواب، افسردگی و کارکرد اجتماعی، حافظان قرآن از سلامت روان بیش تری برخوردار بودند، اما از نظر نشانه های جسمانی بین دو گروه تفاوتی معنادار وجود نداشت. از سوی دیگر، نتایج نشان دادند که در بین حافظان نیز کسانی که تعداد جزءهای بیش تری از قرآن را حفظ بودند، از سلامت روان بالاتری برخوردار بودند. بنابراین، با توجه به این که سلامت روان دارای ماهیت برون زا (محیط خانواده، مدرسه، همسالان و جامعه) و درون زا (جسمانی، عاطفی، انگیزشی، رفتاری و شناختی) است، یافته های پژوهش نشان می دهند که حفظ قرآن می تواند با تاثیر بر عوامل درون زا به ارتقای سلامت روان افراد کمک نموده و منبعی موثر در مقابله با استرس ها و چالش های زندگی عصر حاضر باشد.

کلمات کلیدی

, قرآن, سلامت روان, حافظان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026484,
author = {کیمیایی, سیدعلی and خادمیان, حسین and حسن فرهادیان},
title = {حفظ قرآن و تاثیر آن بر مولفه های سلامت روان},
journal = {زن و جامعه - جامعه شناسی زنان},
year = {2012},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-8566},
pages = {1--21},
numpages = {20},
keywords = {قرآن، سلامت روان، حافظان قرآن.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حفظ قرآن و تاثیر آن بر مولفه های سلامت روان
%A کیمیایی, سیدعلی
%A خادمیان, حسین
%A حسن فرهادیان
%J زن و جامعه - جامعه شناسی زنان
%@ 2008-8566
%D 2012

[Download]