اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت , 2011-11-23

عنوان : ( تعیین کننده های نگرشی رانندگی با سرعت غیرمجاز در افراد نوجوان )

نویسندگان: زهرا طبیبی , سیدسپهر هاشمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیان مساله: یکی از سبک های رانندگی که در حوادث ترافیکی نقش مهمی دارد، رانندگی با سرعت غیرمجاز است. سبک رانندگی متاثر از انگیزشها و نگرشهاست، یعنی فرد نسبت به باورهایی که از رانندگی با سرعت غیرمجاز دارد انتخاب می نماید که با سرعت مجاز/غیرمجاز رانندگی نماید. هدف مطالعه: هدف تحقیق حاضر بررسی باور های شناختی رانندگی با سرعت غیرمجاز با استفاده از تئوری رفتار برنامه دار در گروه رانندگان نوجوان است. سوال تحقیق این است که کدام یک از عامل های نگرشی یعنی، ارزیابی پیامد رفتاری، هنجار ذهنی، تصور کنترل رفتاری، هنجار توصیفی و اخلاقی می تواند قصد نوجوانان به رانندگی با سرعت غیرمجاز را پیش بینی نماید. روش تحقیق: 55 نوجوان راننده در سنین بین 18 تا 20 سال به پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر تئوری رفتار برنامه دار برای ارزیابی باورهای آنها نسبت به رانندگی با سرعت غیرمجاز پاسخ دادند. از رگرسیون چندگانه برای پیش بینی متغیر قصد بوسیله عامل های نگرشی استفاده شد. یافته ها: برای پیش بینی قصد افراد برای رانندگی با سرعت غیر مجاز، از بین باورهایی که تئوری رفتار برنامه دار می سنجید، متغیر ارزیابی نوجوانان نسبت به \\\\\\\\\\\\\\\"پیامدهای رفتاری\\\\\\\\\\\\\\\" رانندگی با سرعت غیر مجاز تنها متغیری بود که پس از کنترل واریانس سایر متغیرها همچنان معنادار باقی ماند. متغیر ارزیابی پیامد رفتار توانست 66% از واریانس قصد افراد برای رانندگی با سرعت غیر مجاز را توضیح دهد. نتیجه گیری: یعنی نوجوانانی که از رانندگی با سرعت غیر مجاز بیشتر لذت می بردند و فکر می کردند که برایشان منفعت دارد کمتر انگیزه رعایت سرعت مجاز را داشتند. از کاربردهای ضمنی نتایج تحقیق که می توان پیشنهاد داد طراحی برنامه های آموزشی با هدف اصلاح باورهای رانندگان نوجوان نسبت به پیامدهای رفتاری رانندگی با سرعت غیرمجاز است.

کلمات کلیدی

, رانندگی با سرعت غیر مجاز, تئوری رفتار برنامه دار, نوجوانان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026487,
author = {طبیبی, زهرا and هاشمیان, سیدسپهر},
title = {تعیین کننده های نگرشی رانندگی با سرعت غیرمجاز در افراد نوجوان},
booktitle = {اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رانندگی با سرعت غیر مجاز، تئوری رفتار برنامه دار، نوجوانان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین کننده های نگرشی رانندگی با سرعت غیرمجاز در افراد نوجوان
%A طبیبی, زهرا
%A هاشمیان, سیدسپهر
%J اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت
%D 2011

[Download]