علوم و مهندسی سطح, شماره (12), سال (2012-3) , صفحات (37-47)

عنوان : ( تعیین غیرمخرب عمق لایه سخت شده و پروفیل سختی با استفاده از تحلیل پاسخ قطعات به القاء جریان )

نویسندگان: سعید کهربائی , مهرداد کاشفی تربتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمون جریان گردابی یک آزمون غیرمخرب بوده که به سرعت اجرا شده و پاسخ آن به ترکیب شیمیایی و ریزساختار ماده­ی مورد نظر حساس است. در نتیجه به دلیل تفاوت خواص مغناطیسی لایه سخت شده با دیگر قسمت­های قطعه سخت­کاری القائی شده، می­توان از این روش غیر مخرب در تعیین عمق لایه سخت شده در قطعات فولادی بهره گرفت. در این پژوهش نمونه­هایی استوانه­ای شکل از جنس فولاد CK45 ، تحت عملیات سخت­کاری القائی قرار گرفته و پس از رسم پروفیل سختی با استفاده از روش سختی­سنجی، عمق­های سخت شده موثر و کل تعیین شده­اند. سپس به کمک بررسی پاسخ های قطعات به اعمال جریان­گردابی شامل ولتاژهای اولیه و ثانویه، اختلاف فاز و امپدانس نرماله شده، ارتباط عمق سخت شده با این پاسخ­ها تعیین شده و نهایتاً پروفیل­های سختی به صورت غیرمخرب رسم شده­اند. رگرسیون حاصل از این ارتباط­ها، نشان­دهنده دقت قابل قبول روش غیر­مخرب جریان گردابی در تعیین عمق لایه سخت شده قطعات می باشد.

کلمات کلیدی

, : عمق لایه سخت شده, پروفیل سختی, آزمون غیرمخرب, جریان گردابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026493,
author = {کهربائی, سعید and کاشفی تربتی, مهرداد},
title = {تعیین غیرمخرب عمق لایه سخت شده و پروفیل سختی با استفاده از تحلیل پاسخ قطعات به القاء جریان},
journal = {علوم و مهندسی سطح},
year = {2012},
number = {12},
month = {March},
issn = {2008-6717},
pages = {37--47},
numpages = {10},
keywords = {: عمق لایه سخت شده، پروفیل سختی، آزمون غیرمخرب، جریان گردابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین غیرمخرب عمق لایه سخت شده و پروفیل سختی با استفاده از تحلیل پاسخ قطعات به القاء جریان
%A کهربائی, سعید
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%J علوم و مهندسی سطح
%@ 2008-6717
%D 2012

[Download]