مطالعات زبان و ترجمه, دوره (2), شماره (3), سال (2011-1) , صفحات (59-80)

عنوان : ( زولا در ایران )

نویسندگان: محمدرضا فارسیان , ناهید رضائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امیل زولا پایه گذارمکتب ناتورالیست درقرن نوزدهم فرانسه نویسنده ای است که ورای روش نوشتاری خودبه دردهای اجتماعی بسیاراندیشیده وازآن میان مضمون دست نخورده ای ازرفتارهای اصولی محیطی رادرمجموعه آثارش عرضه کرده است.آثار وی از ابعادمختلف ادبی،اجتماعی وسیاسی دارای اهمیت خاصی درادبیات جهان است.ترجمه اکثریت آثارزولا درایران نیزتحولاتی رابه دنبال داشته است.دراین مقاله برآنیم تاجایگاه امیل زولاو تاثیرافکاروآثارش برروندداستان نویسی ایران رابررسی نمائیم.

کلمات کلیدی

, امیل زولا, ناتورالیسم, ترجمه, رمان ایرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026496,
author = {فارسیان, محمدرضا and رضائی, ناهید},
title = {زولا در ایران},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2011},
volume = {2},
number = {3},
month = {January},
issn = {2228-5202},
pages = {59--80},
numpages = {21},
keywords = {امیل زولا،ناتورالیسم،ترجمه،رمان ایرانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زولا در ایران
%A فارسیان, محمدرضا
%A رضائی, ناهید
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2011

[Download]