نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2011-09-07

عنوان : ( بررسی پتروگرافی و آلتراسیون کانسار سنگ آھن فرزنھ تایباد واقع در شرق معدن سنگان خواف (خراسان رضوی) )

نویسندگان: اشرف سّیاحی , سیداحمد مظاهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده کانسار سنگ آھن فرزنھ تایباد یکی از آنومالیھای آھن واقع در شرق معدن سنگان خواف(خراسان رضوی)و در حدود ٣٠٠ کیلومتری جنوب خاوری مشھد می ١ : باشد.منطقھ مورد مطالعھ در زون ایران مرکزی و در قسمت شرقی ازورقھ ٢٥٠٠٠٠ تایباد واقع شده است.این منطقھ یک کانسار آھن نوع اسکارنی محسوب می شود و در کمربند ولکانیکی- پلوتونیکی خواف- کاشمر- بردسکن قرار گرفتھ است. منطقھ شامل سنگھای آذرین، دگرگونی و رسوبی می باشد.توده ھای نفوذی دارای ترکیب اسیدی- حدواسط ھستند. با توجھ بھ وسعت و گسترش دگرسانی در منطقھ علاوه بر ھماتیت و گوتیت کھ کانھ اصلی می باشند، لیمونیت و حتی گل اخری نیز مشاھده می شود. بھ دلیل پوشیده بودن قسمت اعظم منطقھ توسط رسوبات کواترنری، تشخیص زونھای آلتراسیون در منطقھ دشواراست، بر اساس بررسیھای پتروگرافی و مطالعات مقاطع میکروسکوپی، زونھای آلتراسیون در منطقھ شناسایی گردید کھ شامل کربناتھ شدن، آرژیلیکی شدن، سیلیسی شدن و بھ مقدار کمتر اپیدوتی شدن می باشن

کلمات کلیدی

, سنگان, اسکارن, آلتراسیون,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026508,
author = {سّیاحی, اشرف and مظاهری, سیداحمد and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and همام, سیدمسعود},
title = {بررسی پتروگرافی و آلتراسیون کانسار سنگ آھن فرزنھ تایباد واقع در شرق معدن سنگان خواف (خراسان رضوی)},
booktitle = {نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2011},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {سنگان، اسکارن، آلتراسیون، آھن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پتروگرافی و آلتراسیون کانسار سنگ آھن فرزنھ تایباد واقع در شرق معدن سنگان خواف (خراسان رضوی)
%A سّیاحی, اشرف
%A مظاهری, سیداحمد
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A همام, سیدمسعود
%J نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2011

[Download]