یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران , 2011-07-05

عنوان : ( ارائه معیارهایی برای ارزیابی کیفی تشکیل خوشه در شبکه های حسگر بیسیم )

نویسندگان: پیمان نعمت الهی , هدی طاهری , محمود نقیب زاده , محمدحسین یغمائی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اغلب کاربردهای شبکههای حسگر بیسیم امکان شارژ کردن باتری گرهها وجود ندارد، بنابراین پروتکلهای طراحی شده برای این شبکهها باید حتی المقدور انرژی -کارآمد باشند. خوشهبندی، یکی از رویکردهای اصلی برای طراحی پروتکلهای انرژی-کارآمد و مقیاسپذیر شبکههای حسگر بیسیم است. استفاده از خوشهها سربار ارتباطی ناشی از ارسال دادهها و در نتیجه مصرف انرژی و تداخل امواج بین گرهها را کاهش میدهد. در بسیاری از کاربردها، سازماندهی خوشه یک راه طبیعی برای گروهبندی گرههای نزدیک به هم به منظور استفاده از دادههای مرتبط و حذف دادههای افزونه میباشد. از طریق تجمیع و ترکیب دادههای گرهها در سرخوشه حجم کلی دادههای ارسالی به ایستگاه پایه بطور قابل توجهی کاهش یافته و در مصرف انرژی و منابع صرفهجویی میشود. علیرغم اهمیت خوشهبندی در شبکههای حسگر بیسیم تا کنون معیارهایی برای ارزیابی کیفیت خوشههای حاصله ارائه نشده است. ما در این مقاله چندین معیار برای بیان برتری خوشهبندی پروتکلها در قیاس با یکدیگر با ملاحظه طول عمر شبکه ارائه کردیم و در انتها این معیارها را بر سه پروتکل کاربردی اعمال نموده و نتایج را توسط نرمافزار به تصویر کشیدیم

کلمات کلیدی

, شبکه حسگر بیسیم, خوشهبندی, رویکرد انرژی-کارآمد, طول عمر شبکه, الگوریتم خوشهبندی توزیعشده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026513,
author = {پیمان نعمت الهی and هدی طاهری and نقیب زاده, محمود and یغمائی مقدم, محمدحسین},
title = {ارائه معیارهایی برای ارزیابی کیفی تشکیل خوشه در شبکه های حسگر بیسیم},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران},
year = {2011},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {شبکه حسگر بیسیم، خوشهبندی، رویکرد انرژی-کارآمد، طول عمر شبکه، الگوریتم خوشهبندی توزیعشده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه معیارهایی برای ارزیابی کیفی تشکیل خوشه در شبکه های حسگر بیسیم
%A پیمان نعمت الهی
%A هدی طاهری
%A نقیب زاده, محمود
%A یغمائی مقدم, محمدحسین
%J یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
%D 2011

[Download]