نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2011-09-07

عنوان : ( ژئوشیمی و کانی سازی در ارتباط با کانی زایی مس در غرب نوار آلتراسیونی ھلاک آباد (جنوب غرب سبزوار) )

نویسندگان: فاطمه شبانی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده ٣٥ ◌ ٥٨ ◌٤٥ ◌ محدوده مطالعاتی در ٣٠ کیلومتری جنوبغرب سبزوار وموقعیت ٥٧ طول شرقی ◌ ٣٧ ◌ ٥٧ت ا ٠٥ ◌ ٣٥ ◌ ٣٥ع رض شمالی و ٢٥ ◌ ٥٩ ◌ ٣٠ ◌ تا واقع شدهاست. از لحاظ ساختاری در بخش شمالی ایران مرکزی و در زون سبزوار قرار میگیرد. واحدھای سنگی منطقھ مجموعھای از واحدھای ولکانیکی و پلوتونیکی میباشد.این واحدھا طی ھجوم محلولھای ھیدروترمال طی چندمرحلھ آلتره شدهاند.مھمترین زون آلتراسیونی منطقھ پروپیلیتیک وآرژیلیک میباشد کھ زون آلتراسیونی پروپیلیتیک بیشترین گسترش را در منطقھ دارد. مطالعات ژئوشیمی منطقھ بھ دو صورت سنگی ( ١٨ نمونھ) و رسوب ٢۶٧.۵ بوده و ppm آبراھھای ( ٧نمونھ) بررسی گردید. بالاترین مقدار مس منطبق بر واحد سنگی کوارتزمونزودیوریت تا مونزودیوریت پورفیری و آلتراسیونپروپیلیتیک- آرژیلیک و آرژیلیک- سیلیسی میباشد

کلمات کلیدی

, محلول های هیدروترمال, آلتراسیون پروپیلیتیک, کوارتز مونزودیوریت, مونزودیوریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026515,
author = {شبانی, فاطمه and کریم پور, محمدحسن and مظاهری, سیداحمد and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو},
title = {ژئوشیمی و کانی سازی در ارتباط با کانی زایی مس در غرب نوار آلتراسیونی ھلاک آباد (جنوب غرب سبزوار)},
booktitle = {نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2011},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {محلول های هیدروترمال، آلتراسیون پروپیلیتیک، کوارتز مونزودیوریت، مونزودیوریت پورفیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ژئوشیمی و کانی سازی در ارتباط با کانی زایی مس در غرب نوار آلتراسیونی ھلاک آباد (جنوب غرب سبزوار)
%A شبانی, فاطمه
%A کریم پور, محمدحسن
%A مظاهری, سیداحمد
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%J نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2011

[Download]