جستارهای نوین ادبی, دوره (44), شماره (127), سال (2011-6) , صفحات (1-28)

عنوان : ( تطور مفهوم محاکات در نوشتارهای فلسفی-اسلامی (با تکیه بر آثار متی، فارابی، ابن سینا، بغدادی، ابن رشد، خواجه نصیر و قرطاجنی) )

نویسندگان: سیدمهدی زرقانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محاکات کلمة کلیدی در بوطیقای فلسفی است که عنصر جوهری شعر را تشکیل می دهد. مفهوم این کلمه از زمانی که در نوشتارهای ارسطو مطرح شده تا آن زمان که از طریق متّی بن یونس قنّائی وارد حوزة اسلامی شده و تا زمانی که از زیر دست فلاسفة مسلمان عبور کرده ، پیوسته در حال تغییر بوده است. مقالة حاضر، در صدد است مفهوم کلمه را از طریق بررسی پدیدار شناسانه در نوشتارهای فلسفی حوزة اسلامی بررسی نماید. منابع تحقیق از ترجمة اثر ارسطو توسط متّی بن یونس قُنّائی شروع می‌شود و به ترتیب به رساله های شعری فارابی، ابن سینا، بغدادی، ابن رشد، خواجه نصیر طوسی و حازم قرطاجنی می رسد. محورهای اصلی بحث در این مقاله عبارت است از: قلمرو معنوی محاکات، وجود تمایز و اشتراک محاکات در هنرها، محاکات در شعر، انواع محاکات شعری، اهداف محاکات شعری، محاکات شعری و قیاسات منطقی، محاکات شعری و صورت های بلاغی، محاکات و مسأله وجود، محاکات شعری و هدف تربیتی ـ اخلاقی شعر. در هر مورد به ترتیب تاریخی، نظریّات چهره های فوق را بررسی کرده ایم. قرطاجنی فیلسوف نیست، امّا از آن جا که نظریّاتش تحت تأثیر ابن سینا و فارابی قرار دارد و در پایان دورة تدوین بوطیقای فلسفی ـ اسلامی ایستاده، اثر او را هم در زمرة این تحقیق گنجاندیم.

کلمات کلیدی

, کلیدواژه ها: نظریّة شعری فلاسفة مسلمان, بوطیقا, محاکات, شعر, هنر, فیلسوفان مسلمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026516,
author = {زرقانی, سیدمهدی},
title = {تطور مفهوم محاکات در نوشتارهای فلسفی-اسلامی (با تکیه بر آثار متی، فارابی، ابن سینا، بغدادی، ابن رشد، خواجه نصیر و قرطاجنی)},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2011},
volume = {44},
number = {127},
month = {June},
issn = {2008-7187},
pages = {1--28},
numpages = {27},
keywords = {کلیدواژه ها: نظریّة شعری فلاسفة مسلمان، بوطیقا، محاکات، شعر، هنر، فیلسوفان مسلمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تطور مفهوم محاکات در نوشتارهای فلسفی-اسلامی (با تکیه بر آثار متی، فارابی، ابن سینا، بغدادی، ابن رشد، خواجه نصیر و قرطاجنی)
%A زرقانی, سیدمهدی
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2011

[Download]