همایش ملی انار , 2011-10-05

عنوان : ( اثرات قلبی دانه انار (Punica granatum) با استفاده از روش لانگن دورف )

نویسندگان: حمیدرضا کازرانی , نرجس لطیفی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس پژوهش‌های اخیر، انار در پیشگیری از بیماری‌های قلبی- عروقی نقش دارد. با اینحال بر اساس منابع موجود گزارشی در رابطه با اثرات قلبی دانه انار در دسترس نمی‌باشد. در این رابطه قلب مجزای موش صحرایی (n=7) به روش لانگن دورف مورد مطالعه قرار گرفت. پس از تثبیت قلب به مدت حداقل 20 دقیقه، عصاره اتانولی (80%) لیوفیلیز شده دانه انار در غلظت های 1، 2 و 4 درصد (به ترتیب و به مدت 5 دقیقه) به محلول کربس ورودی به قلب افزوده شد. پارامترهای مورد مطالعه عبارت بودند از اینوتروپی، کرونوتروپی و فشار پرفوزیون کرونر. میانگین ضربان قلب در طی دوره آزمایش در محدوده 219-184 ضربان در دقیقه قرار داشت و در اثر افزودن عصاره دانه انار تغییر معنی داری نشان نداد. میانگین فشار داخل بطنی قبل از افزودن عصاره 6/78 میلی متر جیوه بود و پس از آن تفاوت معنی داری نداشت. متوسط فشار پروفوزیون داخل کرونر در آغاز 75 میلی متر جیوه بود و با 2 میلی متر نوسان، تغییر معنی داری در طی مدت آزمایش نشان نداد. بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش، عصاره دانه انار هیچ گونه تأثیر معنی داری بر اینوتروپی و کرونوتروپی قلب و یا تونوس شریان کرونر به جای نمی‌گذارد.

کلمات کلیدی

, انار, قلب ایزوله, شریان کرونر, اینوتروپی قلب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026525,
author = {کازرانی, حمیدرضا and لطیفی پور, نرجس},
title = {اثرات قلبی دانه انار (Punica granatum) با استفاده از روش لانگن دورف},
booktitle = {همایش ملی انار},
year = {2011},
location = {فردوس, ايران},
keywords = {انار، قلب ایزوله، شریان کرونر، اینوتروپی قلب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات قلبی دانه انار (Punica granatum) با استفاده از روش لانگن دورف
%A کازرانی, حمیدرضا
%A لطیفی پور, نرجس
%J همایش ملی انار
%D 2011

[Download]