همایش ملی انار , 2011-10-05

عنوان : ( اثرات همودینامیک آب انار (Punica granatum) بر قلب مجزای موش صحرایی )

نویسندگان: حمیدرضا کازرانی , نرجس لطیفی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوش‌های علمی حاکی از تأثیر مثبت آب انار در پیشگیری از تصلب شرائین و کاهش فشار خون می‌باشد. با اینحال اثرات قلبی- عروقی این میوه بر اساس متدولوژی علمی به خوبی شناخته نیست. در این پژوهش به بررسی اثرات قلبی انار در قلب ایزوله موش صحرایی پرداخته شد. برای این منظور، قلب 5 سر موش صحرایی تحت بیهوشی عمیق (پنتوباربیتال سدیم) خارج شده و توسط دستگاه لانگن دورف مورد مطالعه قرار گرفت. پس از تثبیت قلب (حداقل 20 دقیقه)، آب انار لیوفیلیز شده به میزان‌های 1، 2 و 4% (به ترتیب به مدت 5 دقیقه) به محلول کربس ورودی به قلب افزوده شد. میانگین ضربان قلب و فشار پرفوزیون کرونر با افزودن آب انار تغییر معنی داری نشان نداد. با اینحال فشار داخل بطن قبل از افزودن آب انار 1/9±6/66 میلی متر جیوه بود که در پایان 5 دقیقه پرفوزیون با محلول حاوی 4% آب انار به 0/11±2/78 میلی متر جیوه افزایش یافت و 5 دقیقه پس از قطع درمان به 1/13±0/87 میلی متر جیوه رسید (p<0.001). این پژوهش پیشنهاد می کند آب انار در غلظت‌های 4-1 درصد تأثیر معنی داری بر ضربان قلب و تونوس شریان کرونر قلب ایزوله موش صحرایی ندارد ولی موجب افزایش تأخیری اینوتروپی قلب می‌گردد.

کلمات کلیدی

, انار, قلب ایزوله, شریان کرونر, اینوتروپی قلب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026527,
author = {کازرانی, حمیدرضا and لطیفی پور, نرجس},
title = {اثرات همودینامیک آب انار (Punica granatum) بر قلب مجزای موش صحرایی},
booktitle = {همایش ملی انار},
year = {2011},
location = {فردوس, ايران},
keywords = {انار، قلب ایزوله، شریان کرونر، اینوتروپی قلب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات همودینامیک آب انار (Punica granatum) بر قلب مجزای موش صحرایی
%A کازرانی, حمیدرضا
%A لطیفی پور, نرجس
%J همایش ملی انار
%D 2011

[Download]