علوم خاک و آب, سال (2006-10)

عنوان : The Effect of Deficit Irrigation on Yield and Water Use Efficiency of Early Corn ( تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و کارآئی مصرف آب ذرت زودرس )

نویسندگان: حسین انصاری , مجید میرلطیفی , علی اصغر فرشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای بررسی تاثیر کم آبیاری و تنش آبی بر روی عملکرد ذرت زودرس تحقیقی برروی سه رقم ذرت زودرس(ارقام 301 ، 303 و 315)با سه تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین انجام شد. در این تحقیق با استفاده از سیستم آبیاری بارانی تک شاخه‌ای مدل هنکس اقدام به ایجاد 6 سطح مختلف آبیاری در دو طرف لوله آبرسان گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در اثر تنش رطوبتی افت محسوسی داشته و مقدار محصول از پتانسیل خود تقلیل می‌یابد، اما این افت عملکرد روند یکنواخت و مشخصی را نداشته است. ضریب حساسیت گیاه به تنش رطوبتی (Ky ) برای هریک از ارقام 301 ، 303 و 315 ذرت به ترتیب معادل 427/1 ، 354/1 و 367/1 بدست آمد. این ضریب نشان داد که حساسیت هر سه رقم نسبت به تنش آبی ناشی از کم آبیاری تقریباً یکسان است. نتایج همچنین نشان دادند که بیشترین کارآیی مصرف آب در سطح آبیاریI6 (آبیاری کامل) نبوده، بلکه برای ذرت رقم 301 و 303 در سطح آبیاری I5 و برای رقم 315 در سطح آبیاری I4 بیشترین کارآئی مصرف آب را داشتند و ذرت رقم 315 بیشترین کارآیی مصرف آب را در بین ارقام در کلیه سطوح آبیاری دارا بود. تغییرات افت نسبی عملکرد و راندمان تولید در سطوح مختلف آبیاری برای هر سه رقم تقریباً یکسان بود. بطور متوسط به ازاء یک درصد کاهش رطوبت نسبت به سطح I6 عملکرد کاهشی معادل 4/1 درصد نسبت به این سطح داشت.

کلمات کلیدی

, کم‌آبیاری, تنش آبی, کارآئی مصرف آب, ذرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102653,
author = {انصاری, حسین and مجید میرلطیفی and علی اصغر فرشی},
title = {The Effect of Deficit Irrigation on Yield and Water Use Efficiency of Early Corn},
journal = {علوم خاک و آب},
year = {2006},
month = {October},
issn = {1735-8310},
keywords = {کم‌آبیاری، تنش آبی، کارآئی مصرف آب، ذرت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The Effect of Deficit Irrigation on Yield and Water Use Efficiency of Early Corn
%A انصاری, حسین
%A مجید میرلطیفی
%A علی اصغر فرشی
%J علوم خاک و آب
%@ 1735-8310
%D 2006

[Download]