چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2012-02-06

عنوان : ( استفاده از کنه گلخوار ( Aceria acroptiloni) برای کنترل بیولوژیکی تلخه (Acrptilon repens) )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور امکان سنجی کنترل بیولوژیکی تلخه (Acroptilon repens L.) با استفاده از کنه گلخوار (Aceria croptiloni) مطالعات صحرایی و مزرعه ای به ترتیب در مناطق مختلف استان خراسان شمالی و مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی شیروان در سال 1389 انجام شد. در آزمایشهای صحرایی، مناطق طبیعی آلوده به کنه گلخوار شناسایی و در پایان فصل رشد، 20 بوته آلوده و 20 بوته سالم انتخاب شد. درآزمایش مزرعه ای، 40 بوته دارای مرحله رشدی نسبتاً یکسان و فاصله حدود یک متر مربع از یکدیگر در قطعه زمینی آلوده به تلخه انتخاب شدند. داده های آزمایش بر اساس طرحپایه بلوکهای کاملاً تصادفی تجزیه شدند. نتایج نشان داد که اثر کنه گلخوار بر خصوصیات رویشی و بود، بطوریکه حمله کنه باعث کاهش 68 درصد تعداد گل در شرایط طبیعی شد. در (p≤0/ زایشی تلخه در شرایط طبیعی و مزرعه معنی دار ( 01 شرایط مزرعهای، درصد کاهش تعداد گل بوتههای تلخه در شرایط طبیعی 59 درصد و برای بوتههای انتقال یافته 11 درصد بود. با توجه به کاهش خصوصیات رویشی و زایشی تلخه چنین بنظر میرسد که بتوان از پتانسیل کنه گلخوار برای کنترل بیولوژیکی علف هرز تلخه بهره جست.

کلمات کلیدی

, پیشگیری, دشمن طبیعی, علف هرز, کنه اریوفید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026534,
author = {اسدی, قربانعلی and قربانی, رضا and خرم دل, سرور},
title = {استفاده از کنه گلخوار ( Aceria acroptiloni) برای کنترل بیولوژیکی تلخه (Acrptilon repens)},
booktitle = {چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {پیشگیری، دشمن طبیعی، علف هرز، کنه اریوفید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از کنه گلخوار ( Aceria acroptiloni) برای کنترل بیولوژیکی تلخه (Acrptilon repens)
%A اسدی, قربانعلی
%A قربانی, رضا
%A خرم دل, سرور
%J چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2012

[Download]