علوم خاک و آب, دوره (17), شماره (2), سال (2004-3) , صفحات (201-208)

عنوان : Monitoring and Assessment Drought Severity in Mashhad at Different Time Scales, Using Standardized Precipitation Index(SPI). ( پایش و ارزیابی شدت دوره‌های خشک مشهد در مقیاسهای زمانی متفاوت با استفاده از شاخص استاندارد شده بارندگی (SPI) )

نویسندگان: سیدحسین ثنائی نژاد , حسین انصاری , کامران داوری , سعید مرید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دوره خشک(Drought) یک پدیده طبیعی است که به کندی آغاز، به آرامی گسترش و به شدت بر همه جوانب فعالیتهای بشری تاثیر می‌گذارد. این پدیده خزنده در تمام رژیم‌های اقلیمی شامل نواحی با بارندگی زیاد یا کم اتفاق می‌افتد، که وقوع آن ناشی از کمبود بارندگی برای یک دوره زمانی مشخص نسبتاً طولانی نسبت به بارندگی نرمال می‌باشد. بررسی دوره‌های خشک در یک دوره آماری 32 ساله(1999-1968) در منطقه مشهد گویای آنست که وقوع این دوره‌ها در این منطقه یک مشخصه نرمال وطبیعی است که به کرات اتفاق می‌افتد. در این منطقه بطور متوسط در هر 10 سال دوره‌های خشک شدیدی با تداوم زیاد(بیشتر از یک سال) اتفاق افتاده است. روند تغییرات طولانی مدت دوره‌های خشک در این منطقه نشان می‌دهد که در سالهای اخیر تکرار و تداوم خشکی‌ها در کلیه مقیاسهای زمانی افزایش اما شدت آنها کاهش یافته است. این بررسی نشان می‌دهد که شدیدترین دوره خشک یک ساله(خشکسالی) در طول دروه آماری در سال 1971 اتفاق افتاده و سال 1992 مرطوبترین سال در طول دوره آماری بوده است. همچنین مشخص شد که در اثر ترکیب دوره‌های خشک با مقیاس زمانی کوتاه که دارای تداوم کم و شدت زیاد هستند، دوره‌های خشکی با مقیاس زمانی طولانی شکل می‌گیرد که شدت کمتر و تداوم بیشتری دارند.

کلمات کلیدی

, دوره خشک, تداوم دوره خشک, تکرار دوره خشک, شاخص استاندارد شده بارندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102654,
author = {ثنائی نژاد, سیدحسین and انصاری, حسین and داوری, کامران and سعید مرید},
title = {Monitoring and Assessment Drought Severity in Mashhad at Different Time Scales, Using Standardized Precipitation Index(SPI).},
journal = {علوم خاک و آب},
year = {2004},
volume = {17},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-8310},
pages = {201--208},
numpages = {7},
keywords = {دوره خشک، تداوم دوره خشک، تکرار دوره خشک، شاخص استاندارد شده بارندگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Monitoring and Assessment Drought Severity in Mashhad at Different Time Scales, Using Standardized Precipitation Index(SPI).
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A انصاری, حسین
%A داوری, کامران
%A سعید مرید
%J علوم خاک و آب
%@ 1735-8310
%D 2004

[Download]