دانش و توسعه, دوره (17), شماره (34), سال (2011-3) , صفحات (1-19)

عنوان : ( بررسی تاثیر عوامل تولید بر شدت مصرف انرژی در ایران )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , امین حق نژاد , محسن رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شدت مصرف انرژی

کلمات کلیدی

انرژِی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026545,
author = {سلیمی فر, مصطفی and امین حق نژاد and محسن رحیمی},
title = {بررسی تاثیر عوامل تولید بر شدت مصرف انرژی در ایران},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2011},
volume = {17},
number = {34},
month = {March},
issn = {2008-1456},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {انرژِی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر عوامل تولید بر شدت مصرف انرژی در ایران
%A سلیمی فر, مصطفی
%A امین حق نژاد
%A محسن رحیمی
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2011

[Download]