اندیشه نوین دینی, دوره (7), شماره (26), سال (2011-10) , صفحات (185-208)

عنوان : ( فرقه وهابیت مروج اصول اعتقادی اسرائیلیه )

نویسندگان: سیدمحمد مرتضوی , حسینعلی کیخا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در زمان پیامبر اکرم| و حتی ابوبکر چیزی از اسرائیلیات در تفسیر، تاریخ و اصول اعتقادی مسلمانان مطرح نبود. از زمان خلیفه دوم کم کم افکار و اندیشه های بنی اسرائیلی در میان مسلمانان رسوخ کرد. احبار یهودی و راهبان مسیحی بعدها با حمایت جانی و مالی معاویه و خاندان بنی امیه، در ترویج اسرائیلیات نقش کلیدی داشتند. اکنون فرقه وهابیت به عنوان یک جریان دینی در برداشت از آیات صفات از آن بهره برداری کرده، خود را بر صراط حق و مخالفین را در گمراهی می بینند. در نوشتار حاضر با سنجش و مقایسه اندیشه های اعتقادی تورات و اندیشه های اعتقادی وهابیت در باب توحید صفاتی به این نتیجه رسیدیم که اعتقادات توحید صفاتی وهابی ها نسخه جدیدی است، برگرفته شده از اعتقادات یهود.

کلمات کلیدی

, اسرائیلیات, عرش, ید, کعب الاحبار, ابوهریره, صفات, نقد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026555,
author = {مرتضوی, سیدمحمد and کیخا, حسینعلی},
title = {فرقه وهابیت مروج اصول اعتقادی اسرائیلیه},
journal = {اندیشه نوین دینی},
year = {2011},
volume = {7},
number = {26},
month = {October},
issn = {2008-9481},
pages = {185--208},
numpages = {23},
keywords = {اسرائیلیات، عرش، ید، کعب الاحبار، ابوهریره، صفات، نقد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرقه وهابیت مروج اصول اعتقادی اسرائیلیه
%A مرتضوی, سیدمحمد
%A کیخا, حسینعلی
%J اندیشه نوین دینی
%@ 2008-9481
%D 2011

[Download]