بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (2), سال (2011-8) , صفحات (191-197)

عنوان : ( برآورد دماهای کمینه، بهینه و بیشینه جوانه زنی بذر کوشیا با استفاده از مدل پنج - پارامتری بتا )

نویسندگان: سمیرا صبوری راد , محمد کافی , احمد نظامی , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کوشیا گیاهی یکساله، شورزی و مقاوم به تنش خشکی است که می تواند با آب شور آ بیاری شده و منبع ارزشمندی برای تولید علوفه در مطالعه ای تحت (Kochia scoparia L. Schard) اکوسیستمهای تحت تنش خشکی و شوری باشد. به منظور ارزیابی رفتار جوانهزنی بذر کوشیا شرایط کنترل شده در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام 35 و 40 درجه سانتی گراد در ژرمیناتور تاریک با متوسط رطوبت نسبی ،30 ،25 ،15،20 ،10 ، شد. ارزیابی واکنش جوانه زنی در دماهای ثابت 5 60 درصد صورت گرفت. نتایج نشان داد بیشترین و کمترین درصد جوانهزنی به ترتیب در دمای 20 تا 30 و 40 درجه سانتی گراد مشاهده شد . – 50 5 درجه سانتیگراد و دماهای 20 تا 30 درجه سانتی گراد - طولانیترین و کوتاهترین زمان رسیدن به 20 و 50 درصد جوانهزنی به ترتیب در دماهای 10 بدست آمد. طولانیترین و کوتاهترین زمان رسیدن به 80 درصد جوانهزنی نیز به ترتیب در دمای 15 و 30 درجه سانتی گراد مشاهده شد . بر اساس 43 درجه سانتیگراد بدست آمد. به طور کلی بذر های / 25 و 7 ،3/ تخمین مدل 5- پارامتری بتا، دماهای کمینه، بهینه و بیشینه برای کوشیا به ترتیب 4 این گیاه در محدوده دمایی وسیعی قادر به جوانهزنی می باشد.

کلمات کلیدی

, درصد جوانهزنی, دماهای کاردینال, سرعت جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026581,
author = {صبوری راد, سمیرا and کافی, محمد and نظامی, احمد and بنایان اول, محمد},
title = {برآورد دماهای کمینه، بهینه و بیشینه جوانه زنی بذر کوشیا با استفاده از مدل پنج - پارامتری بتا},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2011},
volume = {3},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-7713},
pages = {191--197},
numpages = {6},
keywords = {درصد جوانهزنی، دماهای کاردینال، سرعت جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد دماهای کمینه، بهینه و بیشینه جوانه زنی بذر کوشیا با استفاده از مدل پنج - پارامتری بتا
%A صبوری راد, سمیرا
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%A بنایان اول, محمد
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2011

[Download]