بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (3), سال (2011-9) , صفحات (362-374)

عنوان : ( اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر شاخصهای رشد کنجدSesamum indicum L.)و تاج خروسAmaranthus retroflexus L.)(و قدرت رقابت آنها ( )

نویسندگان: مرتضی گلدانی , مهدی نصیری محلاتی , محمود شور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دی اکسید کربن یکی از مهمترین نهاده های لازم برای رشد گیاهان زراعی محسوب می شود. این بررسی به منظور تأثیر غلظت های مختلف دی Amaranthus ) و تاج خروس (Sesamum indicum L.) اکسید کربن بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کنجد در شرایط گلخانه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار در جعبه هایی به طول 50 ، عرض 30 و (retroflexus L. 520 و 750 قسمت در میلیون ) و فاکتور دوم رقابت درون ، ارتفاع 30 سانتیمتر انجام شد. فاکتور اول شامل غلظت های مختلف دی اکسید کربن ( 365 گونه ای و بین گونه ای بود که برای هرکدام از گیاهان کنجد و تاج خروس به طور جداگانه انجام شد. نتایج نشان داد که با ازدیاد غلظت دی اکسید کربن ارتفاع، تعداد میانگره، طول میانگره و وزن خشک ساقه اصلی کنجد افزایش و برای تاج خروس کاهش یافت. تعداد و طول شاخ ه های جانبی و وزن خشک آنها تحت تأثیر معنی دار غلظت های مختلف دی اکسید کربن قرار گرفت، به طوری که افزایش غلظت دی اکسید کربن تأثیر مثبت بر گیاه کنجد و اثر منفی بر تاج خروس داشت. با افزایش غلظت دی اکسید کربن اثر مثبت بر عملکرد دانه کنجد و اثر منفی بر عملکرد دانه تاج خروس داشت . در کنجد اثر رقابت معنی دار بود و رقابت بین گون های برتری داشت. اثر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر میزان فتوسنتز و تعرق در کنجد و تاج خروس معنی دار بود. همچنین ازدیاد غلظت دی اکسید کربن منجر به افزایش میزان فتوسنتز و تعرق در کنجد و کاهش آنها در تاج خروس شد . صفات ریشه از جمله سطح ، مجموع طول و وزن خشک ریشه در گیاه کنجد تحت تأثیر معنیدار غلظت های مختلف دی اکسید کربن قرار گرفت، به طوری که با ازدیاد غلظت دی اکسید کربن افزایش نشان دادند، ولی در گیاه تاج خروس سطح، متوسط قطر، مجموع طول و وزن خشک ریشه با افزایش غلظت دی اکسید کربن کاهش نشان داد. نسبت ریشه به اندام هوایی تحت تأثیر معنی دار غلظت های مختلف دی اکسید کربن بود. این نسبت با ازدیاد غلظت دی اکسید کربن در گیاه کنجد و در گیاه تاج خروس افزایش داد. به طور کلی نتایج نشان داد که افزایش غلظت دی اکسید کربن در کنجد به عنوان یک گیاه سه کربنه و گرمادوست، باعث برتری از نظر رشد و تولید خواهد شد و در تاج خروس افزایش غلظت دی اکسید کربن تأثیری برتولید آن نداشت، ولی درجه حرارت بالای ناشی از افزایش غلظت دی اکسید کربن باعث کوتاهی طول دوره رشد و کاهش سرعت رشد و تولید می شود.

کلمات کلیدی

, رقابت بین گونه ای, رقابت درون گونه ای, علف هرز, گیاه زراعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026588,
author = {گلدانی, مرتضی and نصیری محلاتی, مهدی and شور, محمود},
title = {اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر شاخصهای رشد کنجدSesamum indicum L.)و تاج خروسAmaranthus retroflexus L.)(و قدرت رقابت آنها (},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2011},
volume = {3},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-7713},
pages = {362--374},
numpages = {12},
keywords = {رقابت بین گونه ای، رقابت درون گونه ای، علف هرز، گیاه زراعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر شاخصهای رشد کنجدSesamum indicum L.)و تاج خروسAmaranthus retroflexus L.)(و قدرت رقابت آنها (
%A گلدانی, مرتضی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A شور, محمود
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2011

[Download]