علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (42), شماره (4), سال (2012-2) , صفحات (735-743)

عنوان : ( اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد علوفه و خصوصیات مورفولوژیکی کوشیا Kochia scoparia )

نویسندگان: جعفر نباتی , محمد کافی , احمد نظامی , پرویز رضوانی مقدم , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کوشیا یک گونه گیاهی بسیار متحمل به شوری است که ممکن است منبع خوبی از علوفه دام را از طریق تولید زیست توده با مصرف آی شور فراهم کند. به منظور بررسی اثر شوری بر خصوصیات علوفه ای کوشیا آزمایشی با سه توده (بیرجند، بروجرد و سبزوار)و سه سطح شوری (2/5، 5/10 و 1/23 دسی‌زیمنس بر متر)در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی بصورت کرتهای خرد شده بر سه تکرار اجرا شد. افزایش میزان تنش شوری از 5.2 به 23.1 دسی‌زیمنس بر متر اثر معنی داری بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی، عملکرد علوفه خشک، درصد ماده خشک، درصد ساقه، عملکرد خشک ساقه، درصد برگ نداشت. متوسط عملکرد علوفه خشک 9/1 تن در هکتار ، در صد ماده خشک 29/85 ، در صد ساقه 43/93، در صد برگ 57/94 بود. کاهش عملکرد علوفه تر ، قطر ساقه، عملکرد خشک برگ، با افزایش شوری مشهود بود. بین توده های کوشیای مورد مطالعه توده بیرجند از نظر اکثر صفات برتری نشان داد. نتایج نشان داد که کوشیا دارای صفات مناسبی از قبیل ارتفاع بوته، تسبت برگ به ساقه، تعدا د ساقه های فرعی زیاد، و عملکرد عوفه تر و خشک قابل قبول در شرایط تنش شوری است. که میتواند این کیاه را بعنوان یک گزینه مناسب برای تولید علوفه مطرج کند.

کلمات کلیدی

, علوفه ماده خشک, نسبت برگ به ساقه, شورزیست, شوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026594,
author = {نباتی, جعفر and کافی, محمد and نظامی, احمد and رضوانی مقدم, پرویز and علی معصومی and زارع مهرجردی, محمد},
title = {اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد علوفه و خصوصیات مورفولوژیکی کوشیا Kochia scoparia},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2012},
volume = {42},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-4811},
pages = {735--743},
numpages = {8},
keywords = {علوفه ماده خشک، نسبت برگ به ساقه، شورزیست، شوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد علوفه و خصوصیات مورفولوژیکی کوشیا Kochia scoparia
%A نباتی, جعفر
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A علی معصومی
%A زارع مهرجردی, محمد
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2012

[Download]