بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین , 2011-02-14

عنوان : ( بررسی کانه زایی مس و آلتراسیون های موجود در محدوده برناباد بردسکن، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: رضا شکری , احمد خاکزاد , مرتضی رزم آرا فرزقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده : مطالعات کانی شناسی و ژئوشیمیایی در منطقه برناباد حاکی از زون بندی کانه سازی پلی متال مرتبط با نفوذ توده های پلوتونیک در منطقه می باشد. مطالعه و آنالیز از 161 نمونه (به روش ICP-ME) از رخنمون های برجای واحدهای سنگی، کانی زایی ها، ترانشه‌های اکتشافی و کنتاکت بین واحد شیست و توده نفوذی برای تعیین عیار 43 عنصری نشان داد که منطقه مورد مطالعه را به چهار زون کانی سازی که به دو شکل گسترده (اصلی) و پراکنده دیده می شوند، می توان تقسیم کرد.1-زون کانی سازی گسترده در مرکز محدوده 2- زون های کانی سازی پراکنده در پیرامون مرکز محدوده، در قسمتهای(غرب، شرق، شمال و جنوب محدوده). نتایج نمونه برداری های انجام شده از زون های مختلف کانی سازی در منطقه نشان می دهد که بالاترین عیار، مربوط به عنصر مس (متعلق به زون کانی سازی پراکنده در بخش شرقی محدوده) و برابر با 1/3% می باشد اما بیشینه عیار عناصر طلا (ppm4)، نقره (ppm78) و آهن (به صورت مگنتیت به میزان 34%) در زون کانی سازی مرکزی محدوده قرار دارند. علاوه بر این در زون کانی سازی مرکزی، رگه های حاوی گالن (با عیار بیشینه سرب 4/8% ) و عنصر روی (به مقدار بیشینه 6/5%) و بالاترین عیار عنصر منگنز نیز به میزان 56/1% می باشد. بر اساس مطالعه نتایج 34 نمونه سنگی آنالیز شده به روش XRD و مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی بر روی زون های دگرسانی، نشان داد که زون های دگرسانی در محدوده مورد مطالعه از گسترش محدودی برخوردارند. و محدود به تشکیل 5 نوع دگرسانی در منطقه می باشد که به ترتیب شدت و گسترش شامل: دگرسانی های پروپلیتیک، سیلیسی شدن، سرسیتی، آرژیلیکی و به طور کمتر زون های اکسید آهن هشتند. کانه زایی در وسعت و با عیارهای متفاوت اغلب در کنتاکت بین واحدهای ماسه سنگ متاسوماتیک و شیست سازند تکنارو شیست و ماسه سنگ کوارتزیتی سازند تکنار با توده نفوذی، واحدسنگی میکرودیوریت رخ داده است. این مطالعه نشان داد که نحوه کانه سازی مس – طلا در منطقه به سه صورت عمده بوده است: 1) کانه سازی انتشاری بویژه در داخل سنگ میزبان متخلخل (ماسه سنگ های متاسوماتیک و شیست سازند تکنار).2) کانی سازی مرتبط با گسل ها که زون های گسلی، درزه ها و شکستگی ها در کنترل کانی‌زایی نقش اصلی را داشته‌اند. 3) رگه های کوارتزی هیدروترمالی که دارای کانه های درشت تر مسیوسولفاید می باشند.

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها: ICP-ME, طلا, مس, .XRDدگرسانی, برناباد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026598,
author = {رضا شکری and احمد خاکزاد and رزم آرا فرزقی, مرتضی},
title = {بررسی کانه زایی مس و آلتراسیون های موجود در محدوده برناباد بردسکن، استان خراسان رضوی},
booktitle = {بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلید واژه ها: ICP-ME، طلا، مس، .XRDدگرسانی، برناباد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کانه زایی مس و آلتراسیون های موجود در محدوده برناباد بردسکن، استان خراسان رضوی
%A رضا شکری
%A احمد خاکزاد
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%J بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
%D 2011

[Download]