پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (3), سال (2011-12) , صفحات (280-286)

عنوان : ( ارزیابی ژنتیکی و برآورد روند صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز چند متغیره )

نویسندگان: مریم نصرتی , مجتبی طهمورث پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش از اطلاعات مربوط به صفات تولیدی و تولید مثلی 10479 رکورد گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی که توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور در فاصله سال های 1365 تا 1385 جمع آوری شده بود، استفاده گردید. آنالیز داده ها با استفاده از الگوریتم حداکثر درست نمایی محدود شده به سال گوساله زایی بدست آمد. وراثت پذیری برای صفات سن در اولین زایش (AFC)، اولین فاصله گوساله زایی (CI1)، دومین فاصله گوساله زایی (CI2)، طول روز های خشک (DP)، تولید شیر (MILK305) و تولید چربی (FAT305) به ترتیب 02/0± 07/0،01/0± 03/0، و02/0± 06/0 ،01/0± 04/0،01/0± 31/0 و02/0± 18/0 برآورد شد. همبستگی ژنتیکی صفت تولید شیر و تولید چربی شیر با سن در اولین زایش به ترتیب 38/0 - و 39/0- اولین فاصله گوساله زایی 89/0 و 82/0، دومین فاصله گوساله زایی 55/0 و 52/0 و طول روزهای خشک 02/0 و 04/0 بود. ضرایب رگرسیون روند ژنتیکی برای تولید شیر و تولید چربی به ترتیب 5/2±68/8، 07/0±11/0 کیلوگرم به ازای هر سال و برای طول روزهای خشک، سن در اولین زایش ، فاصله گوساله‌زایی اول و دوم به ترتیب 001/0±01/0، 15/0±23/0-، 04/0±13/0 و 06/0±1/0روز به ازای هر سال بود و ضریب رگرسیون فنوتیپی برای صفات فوق به ترتیب 14/12±51/147، 36/0±71/6 کیلوگرم به ازای هر سال و 01/0±1/0-، 2/2±85/5-، 06/0±7/0 و9/0±29/1 روز به ازای هر سال برآورد شد.

کلمات کلیدی

, صفات تولیدی و تولید مثلی, پارامترهای ژنتیکی, گاوهای هلشتاین خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026610,
author = {نصرتی, مریم and طهمورث پور, مجتبی},
title = {ارزیابی ژنتیکی و برآورد روند صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز چند متغیره},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2011},
volume = {3},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-3106},
pages = {280--286},
numpages = {6},
keywords = {صفات تولیدی و تولید مثلی، پارامترهای ژنتیکی، گاوهای هلشتاین خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ژنتیکی و برآورد روند صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز چند متغیره
%A نصرتی, مریم
%A طهمورث پور, مجتبی
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2011

[Download]