راهبرد دفاعی, دوره (9), شماره (34), سال (2011-12) , صفحات (1-25)

عنوان : ( پیوند بخشی میان رویکرد دفاع همه جانبه و الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت؛ چارچوب پیشنهادی )

نویسندگان: اصغر کیوان حسینی , راحله جمعه زاده بهابادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در مرتبت سندی راهبردی ، بر بخش های گوناگون سیاستگذاری ملی کشور تأثیر گذار است. در این میان، اندیشه ورزی دفاعی در راستای سرمایه گذاری های نرم و سخت افزاری در عرصه ی سیاست های امنیتی ، از ضرورت های الگوی یاد شده بوده و در عین حال نیازمند طراحی هی علمی - کاربردی است. در این نوشتار تلاش شده که رویکرد دفاع همه جانبه امام(ره)، در مقام سنگ بنای اندیشه ورزی مزبور مورد توجه قرار گیرد. بر این مبنا، از مجرای تبیین ابعاد نظری مقوله های امنیت و دفاع، امکان پیوند بخشی روشمند میان دو مقوله ی مزبور(دفاع همه جانبه و الگوی پیشرفت) بررسی خواهد شد.

کلمات کلیدی

, دفاع همه جانبه, الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت, امنیت ملی , محیط امنیتی ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026618,
author = {کیوان حسینی, اصغر and جمعه زاده بهابادی, راحله},
title = {پیوند بخشی میان رویکرد دفاع همه جانبه و الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت؛ چارچوب پیشنهادی},
journal = {راهبرد دفاعی},
year = {2011},
volume = {9},
number = {34},
month = {December},
issn = {1735-1723},
pages = {1--25},
numpages = {24},
keywords = {دفاع همه جانبه، الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، امنیت ملی ، محیط امنیتی ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیوند بخشی میان رویکرد دفاع همه جانبه و الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت؛ چارچوب پیشنهادی
%A کیوان حسینی, اصغر
%A جمعه زاده بهابادی, راحله
%J راهبرد دفاعی
%@ 1735-1723
%D 2011

[Download]