علوم باغبانی, دوره (25), شماره (4), سال (2012-1) , صفحات (384-390)

عنوان : ( تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمر گلجایی گل های شاخه بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy) )

نویسندگان: حسن بیات , مجید عزیزی ارانی , محمود شور , نوید وحدتی مشهدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با هدف بررسی تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی بر افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده میخک سه آزمایش مجزا در قالب طرح کاملا تصادفی طراحی و اجرا گردید. در آزمایش اول تاثیر اتانول با غلظت 4 درصد به دو صورت موقت و دائمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از اتانول 4 درصد به صورت دائمی و موقت باعث افزایش عمرگلجایی و بازارپسندی گل ها شد. در آزمایش دوم تاثیر اسانس های آویشن Thymus vulgaris، زنیان Carum copticum و مرزه Satureja hortensis (با غلظتهای 50، 100 و 150 ppm) مورد بررسی قرار گرفت. اسانس ها در تمامی غلظت ها عمر گلجایی میخک را افزایش دادند. در این بین اسانس مرزه (100 ppm) بیشترین تاثیر را در افزایش عمر گلجایی (4/4 روز) نسبت به شاهد داشت. در آزمایش سوم اثر متقابل اتانول و اسانس ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تیمارهای حاوی اسانس و تیمارهای ترکیبی اتانول و اسانس تفاوت معنی داری در عمر گلجایی و بازارپسندی وجود نداشت. بیشترین وزن تر نسبی در روز ششم آزمایش و در تیمار اسانس مرزه (100 ppm) مشاهده شد که 2 برابر بیشتر از شاهد بود. بر طبق نتایج بدست آمده از این آزمایش، می توان اظهار نمود که اسانس های گیاهی ترکیبات طبیعی و ایمن بوده و جایگزین مناسبی برای مواد شیمیایی مورد استفاده جهت اقزایش عمر گلجایی گل های شاخه بریده می باشند و تجاری نمودن این ترکیبات نیاز به آزمایش های تکمیلی دارد.

کلمات کلیدی

, اسانس های گیاهی, انسداد آوندی, گل شاخه بریده میخک, عمر گلجایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026633,
author = {بیات, حسن and عزیزی ارانی, مجید and شور, محمود and وحدتی مشهدیان, نوید},
title = {تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمر گلجایی گل های شاخه بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2012},
volume = {25},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-4730},
pages = {384--390},
numpages = {6},
keywords = {اسانس های گیاهی، انسداد آوندی، گل شاخه بریده میخک، عمر گلجایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمر گلجایی گل های شاخه بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy)
%A بیات, حسن
%A عزیزی ارانی, مجید
%A شور, محمود
%A وحدتی مشهدیان, نوید
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2012

[Download]