علوم باغبانی, دوره (25), شماره (4), سال (2012-1) , صفحات (425-433)

عنوان : ( بررسی نقش برخی عناصر غذایی مهم بر تولید بنه و میزان کلشی سین در گیاه در شرایط بدون خاک Colchicum kotschyiBoiss )

نویسندگان: مرتضی علیرضائی نغندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , حسن بیات ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Colchicum kotschyi Boiss (از خانواده Colchicaceae) یکی از 16 گونه ی گل حسرت بومی ایران است که حاوی مقادیر قابل توجهی کلشی سین می‌باشد. به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف عناصر غذایی در کشت بدون خاک در فضای آزاد، بر عملکرد بنه و میزان کلشی سین گیاه دارویی Colchicum kotschyi Boiss آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار محلول غذایی (Ι : 100، 60، 150، 105. ΙΙ: 150، 67، 200، 158. ΙΙΙ: 200، 75، 260 و 250 میلی گرم در لیتر به ترتیب برای عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم) در سه تکرار (5 مشاهده در هر تکرار) در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 89-1388 انجام شد. بنه‌های یکنواخت در مرداد ماه از عرصه جمع آوری شدند و در گلدانهایی که با نسبت مساوی از کوکوپیت و پرلایت پر شده بودند، در فضای باز کشت شدند و با محلولهای غذایی Ι، ΙΙ و ΙΙΙ تغذیه شدند. بیشترین و کمترین عملکرد تر و خشک بنه به ترتیب در تیمار محلول غذایی ΙΙΙ و Ι مشاهده شد. بیشترین و کمترین درصد وزن خشک کورم، میزان کلشی سین در یک گرم وزن خشک و عملکرد کلشی سین به ترتیب در تیمار محلول غذایی ΙΙ و Ι به ترتیب با مقادیر 4/28 درصد، mg/g553/0 وزن خشک، mg 04/7 و 23 درصد، mg/g 264/0 ماده ی خشک و mg 407/2 بدست آمد. بطور کلی نتایج نشان داد که محلول غذایی ΙΙ با سطوح 150، 67، 200 و 158 میلی گرم در لیتر به ترتیب از عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم، بهترین عملکرد کلشی سین را نسبت به تیمارهای دیگر بدنبال داشته است.

کلمات کلیدی

, کلشی سین, Colchicum kotschyi Boiss , عملکرد کورم , محلول غذایی, کشت بدون خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026634,
author = {علیرضائی نغندر, مرتضی and آروئی, حسین and شمسعلی رضازاده and شور, محمود and بیات, حسن},
title = {بررسی نقش برخی عناصر غذایی مهم بر تولید بنه و میزان کلشی سین در گیاه در شرایط بدون خاک Colchicum kotschyiBoiss},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2012},
volume = {25},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-4730},
pages = {425--433},
numpages = {8},
keywords = {کلشی سین،Colchicum kotschyi Boiss ، عملکرد کورم ، محلول غذایی، کشت بدون خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش برخی عناصر غذایی مهم بر تولید بنه و میزان کلشی سین در گیاه در شرایط بدون خاک Colchicum kotschyiBoiss
%A علیرضائی نغندر, مرتضی
%A آروئی, حسین
%A شمسعلی رضازاده
%A شور, محمود
%A بیات, حسن
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2012

[Download]